Går til valg på mulighetsskolen

Venstre vil ha en mer fleksibel skolestart
Venstre vil ha en mer fleksibel skolestart, Foto: Mona Lindseth

Mulighetsskolen er en skole der lærerne har tid og ressurser til å se hvert enkelt barn, og der barn trives bedre og lærer mer. Å satse på læreren er avgjørende for å gi barna muligheten til å skape sin egen framtid. Derfor er skolen den aller viktigste saken for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Venstre går til valg på å mulighetsskolen. Vi tror at en skole med flere faglærte lærere med tid og ressurser til å følge opp den enkelte elev er beste for norsk skole. Å fylle klasserommene med ufaglærte voksne er ikke det som skaper god læring i skolen. Vi må ha tillit til lærerne som fagpersoner i skolen, og gi dem muligheten til å se hver enkelt elev. Vi må redusere skjemaveldet og byråkratiet slik at læreren kan bruke tid på undervisning.

I årets valgkamp går Venstre til valg med slagordet “alt starter i skolen”. Vi tror at vår skolepolitikk vil gi elevene et bedre utgangspunkt for framtiden og flere muligheter. Dermed vil skolen være bedre i stand til å løse morgendagens utfordringer.

Å satse på læreren er å satse på eleven.

La læreren bruke mer tid på barna og mindre på byråkrati. Venstre vil frigjøre en time i uken fra byråkrati og psykososiale oppgaver til læring og tilstedeværelse for elevene for hver eneste lærer. For å frigjøre tid for lærerne, foreslår vi økt satsing på skolehelsepersonell, mindre omfattende læreplaner og økt bruk av ny teknologi i skolen.

Flere flinke lærere. De siste fire årene har mange lærere gjennomført etterutdanning, spesielt i basisfagene norsk, engelsk og matematikk. Dette har vært en suksess, og tilbakemeldingene er gode både fra lærere, skoler og elever. Venstre vil utvide ordningen til å gjelde flere fag, og vil spesielt prioritere samfunnsfag og IKT. Vi vil også øke statens andel av kostnadene til videreutdanning slik at læreren får full arbeidstidskompensasjon.

Støtte opp om læreren. Mange nyutdannede lærere opplever et «praksissjokk» i den første tiden etter endt utdanning. Venstre foreslår derfor en mykere start for nyutdannede lærere. Nye undersøkelser viser at bare ca. 60 prosent av nyutdannede lærere mottar veiledning, og kun 20 prosent får ukentlig oppfølging når de starter det viktige arbeidet som lærer. Venstre ønsker en tettere oppfølging av alle nyansatte og nyutdannede lærere, med en mentor som gir råd og tilbakemeldinger kombinert med redusert undervisningstid den første perioden.

En stemme på Venstre er en stemme på skolen.

Bedre lærerlønninger. Utdanning skal lønne seg, også for lærere. Derfor mener Venstre at staten må bidra til at økte krav til lærerne reflekteres i lønnsnivået, slik at videreutdanning og etterutdanning gir konkrete utslag i lønn.

Lærerne bør få større frihet i undervisningen. Venstre ønsker å gi lærer og skoler større frihet og mindre omfattende detaljregulering når det gjelder pedagogiske metoder og undervisningsformer. Det viktigste er at alle elever lærer basisferdigheter og får en god og tilpasset undervisning, og ikke hvordan målene nås. Venstre vil gi skolene mulighet til å opprette egne valgfag etter hva lærerne har kompetanse i og elevene ønsker å få undervisning i.

Å satse på læreren er å satse på eleven. Å investere i skolen, eleven og lærerne er det viktigste vi kan gjøre for å skape en bedre framtid for alle. En god skole er også en forutsetning for at Norge skal kunne fortsette å skape konkurransedyktige bedrifter, for at vi skal kunne løse miljøproblemer, og for at vi skal kunne sikre en fortsatt moderne, bærekraftig og innovativ velferdsstat. Det er derfor Venstre sier at alt starter i skolen.

 

Les alt om Venstres skolepolitikk her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**