Arealpolitikk og boplikt

Vi bor på øyer og det er ikke ubegrenset med plass her. Vi må tenke oss godt om hva vi bruker arealer til. Grunnen til at mange finner det gode liv i Færder kommune, er at vi har de mange nære «100-meter skogene» rundt oss. De må vi ta vare på. Videre boligutbygging må i størst mulig grad skje ved fortetting. I Færder er det mange boområder med verneverdige bygninger og særegne miljøer. Disse verdiene må vi ta vare på for fremtiden. Samtidig må vi også ha tilgjengelig arealer til dem som vil starte næringsvirksomhet. Venstre mener boplikten på Tjøme, Brøtsø og Hvasser må videreføres. Selv om det er tilfeller hvor det spekuleres i smutthull og omveier, er det liten tvil om at boplikten bidrar til lys i vinduer også vinterstid i disse områdene hvor etterspørselen etter hytter er særlig stor. Landbruket og matjord må skjermes mot arealbeslag.

Færder Venstre vil
• Utvikle bo- og næringsområder på Veierland.
• Regulere forsvarets eiendom på Mågerø primært for nærings- og boområder i tillegg til natur- og friluftsområder.
• Ta initiativ til oppkjøp av tilgjengelige eiendommer som har stor verdi for natur- og friluftsliv.
• Gjøre det enklere for fastboende og hyttefolk å få gjennomført mindre tiltak der miljø- og friluftsinteresser ikke berøres.
• Beholde boplikten.
• Ikke innføre eiendomsskatt.
• Ta initiativ til å etablere forpliktende retningslinjer for byggeskikk og stedstilpasning forankret i plan- og bygningsloven.
• Styrke kulturminnekompetansen i kommunen.

Les mer om Venstres politikk

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**