Venstres alternative Oslobudsjett 2018

Guri Melby, Espen Ophaug, Toril Berge Flatabø og Hallstein Bjercke er toppkandidater på Oslo Venstres bystyreliste., Foto: Jo Straube

Vårt alternative budsjett i 2018 satser på skole, kollektivtrafikk og rusomsorg. Dette er i tråd med Venstres tradisjoner i politikken, og viser vei for et grønnere, varmere og moderne Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

I Venstres alternative budsjett for Oslo viser vi hvordan det er mulig å gjøre mer for Osloskolen, kollektivtrafikken og byens svakeste enn det som gjøres i dag, samtidig som det kan føres en ansvarlig økonomisk politikk for framtiden.

 

Osloskolen

Alt starter i skolen. I Venstres alternative budsjett for 2018 leverer vi derfor en stor satsning på skole og oppvekst, særlig i grunnskolen. Venstre foreslår å styrke grunnskolene i Oslo med 46 millioner kroner som fordeles direkte til skolene. Dette vil bidra til at alle elever i Osloskolen blir sett og får faglige utfordringer som kan gjøre elevene klare til livet etter skolen.

Samtidig styrker Venstre skolen gjennom flere enkeltprosjekter for å sikre et godt fysisk og psykisk læringsmiljø. Vi foreslår at det settes av mer penger til skolebibliotekene, og at det kan ansettes miljøarbeidere på enkelte bibliotek for å bidra til å skape trygghet og et godt miljø på skoler der det er ekstra behov for det. Venstre ønsker også å utvide ordningen med skolepsykologer og legger inn 15 millioner kroner ekstra til skolehelsetjenesten i 2018.

De viktigste satsingene er:

 • Innsatsteam mot vold i skolen 10 millioner.
 • Prosjekt “Redusere byråkrati i skolen” 2 millioner.
 • Skolepsykologer 5 millioner
 • Miljøarbeidere på skolebibliotek 5 millioner
 • Styrke skolebibliotekene 3 millioner
 • Rammeøkning til grunnskolene 46 millioner
 • Utbedring av utstyrspark yrkesfag 5 millioner
 • Kommunalt lærlingetilskudd 30 millioner

Samtidig foreslår vi igjen å gjøre gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen (AKS) til et velferdsgode til de som trenger det mest heller enn at det er avhengig av hvor i byen man bor. Gjennom vårt budsjettalternativ vil alle barn i 1.-4.klasse på alle byens skoler få tilbud om gratis AKS hvis de lever i familier med inntekt under 619 000 kroner.

 

En grønnere by

Venstre vil at det skal være både enkelt og billig å reise kollektivt i Oslo. I vårt alternative budsjett foreslår vi derfor 48 millioner kroner mer til Ruter i 2018, blant annet for å styrke tilbudet, øke aldersgrensen for gratis barnebillett til 6 år og begynne planlegging av ny tverrgående T-bane i Groruddalen og trikk på Ring 2.

Vi foreslår at det settes av mer penger til Klimafondet slik at det også kan gå til å støtte etablering av gode sykkelparkeringsplasser i sameier, og styrker satsingen på ladestasjoner for elbiler med 60 millioner. I tillegg innfrir vi ønske om en pott for etablering av flere fyllestasjoner for hydrogenbiler.

Samtidig ønsker vi å fortsette initiativet vårt på å gjøre byen mer barnevennlig gjennom å styrke arbeidet med lekeplasser og barnevennlige områder i byen, både i sentrum og i bydelene. Venstre setter av 100 millioner kroner mer enn byrådet til gateopprustning, torg og møteplasser. Noe av dette er en omprioritering av byrådets «bilfritt byliv»-prosjekt, fordi vi tror det er viktig å legge til rette for at folk trives og bruker byen.

De viktigste satsingene er:

 • Ladestasjoner 60 millioner
 • Torg og møteplasser 25 millioner
 • Gateopprustningsprosjekter 75 millioner
 • Kjøp av transport 30 millioner
 • Styrke arbeidet med lokale parker og plasser 15 millioner
 • Prosjektering av trikk på Ring 2 – 10 millioner
 • Støtteordning for sykkelparkering i sameier 10 millioner
 • Fyllestasjon for hydrogenbiler 8 millioner
 • Øke aldersgrensen på gratis barnebillett til seks år 6 millioner
 • Tilrettelegge for barn i byen, grøntområder 2 millioner
 • Planlegging av tverrforbindelse Groruddalen 2 millioner
 • Barokkhagen, Frognerparken (forprosjekt) 100 000

 

Et varmere Oslo

Selv om mye går bra i Oslo, er det mange som sliter i byen vår. Noen av de som sliter aller mest er byens rusavhengige, og Venstre følger derfor opp disse med ekstra bevilginger i 2018. Vi foreslår å styrke rusomsorgen i Oslo med 20 millioner kroner for å nå ut til enda flere som trenger et tilbud. Samtidig anerkjenner vi den viktige jobben mange frivillige organisasjoner gjør for at de rusavhengige skal ha et sted å være og noen som følger dem opp.

Samtidig foreslår Venstre i budsjettet å gjøre sprøyterommet døgnåpent, og foreslår å pålegge byrådet å sørge for at ventetiden i behandlingskjeden for rusavhengige ikke blir for lang. Dette er viktig for at man skal kunne ha et tilbud på plass når den rusavhengige er klar og motivert for å motta et tilbud.

Venstre foreslår også at bydelene får en pott på 15 millioner kroner til fritt å prioritere barne- og ungdomstiltak, slik at bydelene får mulighet til å etablere gode møteplasser og tilbud, samt å kunne følge opp arbeidet i barnevernet tettere.

De viktigste satsingene er:

 • Økt satsning på arbeid med rusavhengige 20 millioner
 • Barne- og ungdomstiltak 15 millioner
 • Maritakafeen 1 million
 • Frelsesarmeen Jobben 6 millioner
 • A-larm 1 million
 • Bymisjonen, Lønn som fortjent 1,4 millioner

 

Kultur og idrett

Også i dette budsjettet setter Venstre av penger til en kultursatsning, særlig på kulturhusene Vega Scene og Fellesverkstedet og bibliotekene. Samtidig som vi foreslår å styrke skolebibliotekene, legger vi også inn en styrking av lokalbibliotekene over hele byen på 10 millioner kroner og en mindre pott for å starte arbeidet med etableringen av et Biblio-tilbud på Holmlia og Stovner.

Mange viktige kulturbygg står i fare for å stå tomme om noen år på grunn av byggingen av nye kulturinstitusjoner. Venstre tar derfor initiativ til å finne gjenbruk av Munch-museet på Tøyen ved å sette i gang arbeidet med å planlegge Vitensenteret i det gamle kunstmuseet.

De viktigste satsingene er:

 • Styrke lokalbibliotekene 10 millioner
 • Kulturhusinvestering, VEGA Scene 5, 5 millioner
 • Biblio Holmlia og Stovner, oppstartsmidler 4 millioner
 • Vega Scene, drifttilskudd 2 millioner
 • Etterbruk av Munchmuseet som vitensenter (prosjekt) 2 millioner
 • Kulturhusinvestering, Fellesverkstedet 1, 8 millioner
 • Det andre teatret 1,5 millioner
 • Byantikvaren, prosjekt ny kulturminnemelding 800 000
 • Human Rights Human Wrongs 450 000
 • Oslo musikkråd 450 000
 • Oslo Museum 400 000
 • Geitmyra 200 000

Samtidig som det bygges mange store nye idrettsanlegg i Oslo er det et økende behov for å styrke mulighetene for å delta i idrettsaktiviteter. Derfor setter Venstre av 20 millioner kroner til arbeid med å gjøre det enklere for barn i lavinntektsfamilier å delta på idrettsarrangementer, f. eks. gjennom å kunne få utstyr og dekket medlemsskapsavgifter.

Oslo planlegger å bygge en ny ishall for skøyter og bandy på Valle Hovin. Byrådet setter foreløpig ikke av penger til prosjektet i påvente av nye utredninger, men Venstre ønsker å sette av penger slik at man er klare til oppstart i 2018 så snart det endelige prosjektet foreligger. Videre ønsker vi å sette i gang prosjektering av ny flerbrukshall i Frogner bydel og på Mortensrud, samt istandsetting av garderobeanlegg på Caltexløkka.

De viktigste satsingene er:

 • Idrett for barn i lavinntektsfamilier 20 millioner
 • Garderobeanlegg Caltexløkka 5 millioner
 • Prosjektering av ny flerbrukshall i Frogner bydel 3 millioner
 • Prosjektering av Mortensrud flerbrukshall 5 millioner
 • Valle Hovin 80 millioner

 

Uten eiendomsskatt

Aldri før har Oslo hatt så gode inntekter som nå. Skatteinntektene øker, stortingsflertallet sørger for gode rammebetingelser for kommunene og virksomhetene går stort sett med overskudd. Derfor mener Venstre at det verken er ønskelig eller nødvendig å innføre eiendomsskatt i Oslo. I vårt alternative budsjett foreslår vi å utfase eiendomsskatten ved å i første omgang redusere skattesatsen fra 3 ‰ til 2 ‰ for både boligeiendom og næringseiendom. På sikt skal eiendomsskatten i Oslo fjernes.

Byrådet har tatt inn betydelig større summer i eiendomsskatt enn forutsatt ved valget i 2015. Venstre mener at en nøktern gjennomgang av budsjettene, sammen med en satsning på digitalisering og effektivisering vil kunne fjerne eiendomsskatten i løpet av en økonomiplanperiode uten å berøre borgernes velferdstilbud.

Oslo kommunes virkelige økonomiske problem er den økende gjeldsgraden som drives av et utidsmessig pensjonssystem og store lånekostnader. Venstre foreslår to store grep for å rette opp i kommunens langsiktige økonomiske handlingsrom: Store reduserte låneopptak og overgang til et nytt og bedre pensjonssystem som både sikrer de ansatte og kommunen gode og trygge vilkår for framtiden.

Les hele vårt alternative budsjett her: Alternativt budsjett 2018

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**