Desentralisert makt

Venstres fylkesledere stilte seg i slutten av august 2018 samlet bak en felles uttalelse om behovet for en gjennomføring av regionreformen slik den var forutsatt fra Venstre. Fylkeslederne i Hedmark og Oppland hadde følgende på trykk i flere av Innlandets store regionaviser.

Desentralisert makt

Nye og sterkere regioner er grunnlaget for regionreformen. For å unngå at stadig mer makt er konsentrert på nasjonalt hold, vil vi skape regionale kraftsentre som kan overta flere statlige oppgaver. Vi vil ha sterke regioner som kan være motorer i hele Norge, ta større innflytelse og flytte oppgaver og tjenester nærmere folk. Kjernen i vårt engasjement for regionreformen er ønsket om å spre makt.

Regionreformen har resultert i den mest omfattende nytegningen av fylkeskommunale grenser siden fylkeskommunen ble etablert. Informasjonsteknologi gjør at vi i dag kommuniserer på en helt annen måte enn da fylkeskommunen ble etablert. I tillegg forventer innbyggerne et stadig mer sofistikert fylkeskommunalt tjenestetilbud. Resultatet er at fysiske avstander betyr mindre, mens sterke fagmiljøer betyr mer enn før. Gjennom en årrekke har gamle strukturer blitt brukt som unnskyldning for økt maktkonsentrasjon i hovedstaden. Den unnskyldningen finnes det ikke lenger noe belegg for. Den nye regioninndelingen åpner døren for reell desentralisering av makt.

Den nasjonale debatten om sammenslåing av Finnmark og Troms etterlater et negativt inntrykk av en nødvendig reform. Norge er ingen føderalstat, og det er Stortingets ansvar å sørge for en fylkesinndeling som legger til rette for maktspredning. Norske distrikter er tjent med at vi får etablert en struktur med større enheter, slik at flere oppgaver kan flyttes fra statlig til fylkeskommunalt nivå. Innbyggerne i Troms og Finnmark har alt å tjene på en regioninndeling som fører til at den nye nordligste regionen får mer makt. Viken, Agder, Trøndelag og Innlandet er alle eksempler på at det er mulig å finne løsninger som tjener alle innbyggerne i de nye regionene. Alternativet vil medføre mer sentralisering av makt og mindre medbestemmelse for fylkeskommunene.

Oppgaveoverføringen er avgjørende for at reformen skal lykkes. Regioninndelingen har nå gitt oss muligheten til å overføre tunge oppgaver til fylkeskommunen. Hagen-utvalget har levert sin anbefaling av oppgaver som bør flyttes fra statlig til fylkeskommunalt nivå.

Vi forventer at Hagen-utvalgets anbefaling får en grundig gjennomgang i forbindelse med Stortingsbehandlingen, og at flertallet stiller seg bak en reell oppgaveoverføring som i all hovedsak underbygger utvalgets forslag. Spesielt innenfor samferdsel og helse er det flere oppgaver som bør overføres til de nye regionene. Regionene har også gode forutsetning for å ivareta flere oppgaver tilknyttet næringsutvikling og integrering.

For Venstre finnes det ikke et alternativ til regionreformen. Uten reformen vil den statlige sentraliseringen av makt fortsette, på bekostning av distriktene.

Vi oppfordrer samtlige partier på Stortinget til å stille seg bak prinsippet om maktutflytting, som er bærebjelken for regionreformen. Alle partier bør gjennomføre en grundig gjennomgang av Hagen-utvalgets anbefalinger, og støtte opp om en overføring som resulterer i desentralisert makt. Vi kan ikke la angsten for det ukjente og det nye stoppe overføringen av makt fra staten til regionene. Hvis det skulle skje, vil resultatet bli en maktsentralisering ingen i Norge er tjent med.

Sjur Skjævesland – fylkesleder Hedmark Venstre
Roger Granum – fylkesleder Oppland Venstre

Fylkesleder Sjur Skjævesland i Hedmark Venstre
Roger Granum
Fylkesleder Roger Granum i Oppland Venstre