Nye muligheter i Viken

Foto: Steinar Bleken

Venstre vil ha sterke regioner som kan være motorer i hele Norge, ha større innflytelse og flytte oppgaver og tjenester nærmere folk.

Av programkomitéen i Viken Venstre

Større regioner sprer makt

Venstre vil ha sterke regioner som kan være motorer i hele Norge, ha større innflytelse og flytte oppgaver og tjenester nærmere folk.

Vi mener at alle politiske partier som ønsker maktspredning og et sterkere tredje folkevalgt nivå burde engasjere seg for at regionreformen skal lykkes, at løsningen skal bli så god som mulig og ha støtte fra et så bredt flertall som mulig. Dessverre ser vi at Ap, Sv og Sp gjør så godt de kan for å undergrave at regionreformen skal lykkes.

Nye og sterkere regioner er grunnlaget for regionreformen, for å unngå at stadig mer statlig konsentrert makt. Kjernen i vårt engasjement for regionreformen er ønsket om å desentralisere og spre makt og oppgaver. Fordi vi mener at det er bra for demokratiet, bra for kvaliteten på tilbudet til innbyggerne og fordi det gir nye muligheter.

Informasjonsteknologi gjør at vi i dag kommuniserer på en helt annen måte enn da fylkeskommunen ble etablert. I tillegg forventer innbyggerne et stadig mer avansert fylkeskommunalt tjenestetilbud. Resultatet er at fysiske avstander betyr mindre, mens sterke fagmiljøer betyr mer enn før. Det gir nye muligheter.

Overføring av nye oppgaver fra staten til de nye fylkene er avgjørende for at reformen skal lykkes. Vi ser fram til at Stortinget i høst skal behandle forslag til oppgaveoverføring, og forventer også at det vil komme flere oppgaver når de nye fylkene er etablert.

Viken byr på nye muligheter

Venstre er opptatt av at etableringen av Viken fylke gir nye muligheter. To fylkesgrenser som i dag er til hinder for både utviklingen av en sammenhengende og samkjørt kollektivtrafikk og for ungdommers muligheter og valgfrihet i videregående skole og fagskole blir borte.

Venstre mener at å sikre gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge er det viktigste vi kan prioritere for at mennesker skal kunne leve gode liv. Skole og arbeidsliv er våre viktigste arenaer for inkludering og integrering. Derfor vil Venstre satse på ungdommen og prioritere forebyggende arbeid innen psykisk helse, universell utforming av både utdanningssystem og infrastruktur og sikre at det er flere veier inn til og gjennom videregående opplæring og fagskolen. Venstre vil at det skal være valgmuligheter og muligheter for å prøve på nytt, slik at flest mulig kan gjennomføre utdanning og komme i arbeid så langt den enkelte har mulighet til. Venstre mener vi trenger et utdanningssystem der det er enkelt å videreutdanne seg eller omskolere seg til nye jobber og nye muligheter mange ganger i løpet av livet.

Vi vil at Viken skal bli en nullutslippsregion. Viken har sterke kunnskapsmiljøer og næringsliv innen fornybar energi og bioøkonomi og har alle forutsetninger til å få foran og vise vei med store kutt i klimagassutslipp i alle sektorer, vern av natur og bærekraftig ressursutnyttelse.

Viken gir nye muligheter. Venstre vil bidra til å forløse dem. For mennesker, for miljøet og for framtida.