Enkelt og billig å reise kollektivt i Viken

foto: Line Westgaard

Konkurransedyktig og attraktiv kollektivtrafikk må være lett tilgjengelig, gå ofte, være effektiv og billig.

Nye løsninger i Viken

Når Akershus, Østfold og Buskerud slås sammen til Viken fylkeskommune forsvinner to fylkesgrenser som i dag er til hinder for utviklingen av et sammenhengende kollektivsystem og et felles billettsystem for kollektivtrafikken. Venstre mener at å kunne planlegge all kollektivtrafikk i Viken samlet og å få på plass et nytt, felles billettsystem er det første som må på plass når nye Viken fylkeskommune etableres.

Det skjer en rask utvikling og innovasjon i kollektivtrafikken som gir oss nye elektroniske reiseplanleggere, utslippsfri kollektivtrafikk, bestiller-tjenester og snart også selvkjørende busser. Venstre mener Viken må være en pådriver for innovasjon og utvikling i kollektivtrafikken slik at de reisende kan få stadig mer sømløse og smarte kollektivreiser.

Kollektivtrafikken skal binde Viken sammen

Kollektivtrafikk er en fellesskapsløsning, og tilbud på tog, bane, buss og båt er et felles gode. Jernbanen er ryggraden i transportsystemet på Østlandet.

Venstre mener at det er helt avgjørende at kollektivtilbudet må samkjøres og utvikles med togtilbudet i regionen slik at buss, bane, båt og tog fungerer godt sammen. Skal vi lykkes må vi utvikle gode kollektivknutepunkter der det er enkelt å bytte reisemiddel og det er god fremkommelighet i trafikken for bussene inn til kollektivknutepunktene.

Vi vil at kollektivtrafikken skal binde Viken sammen. Da må vi også tenke nytt om hvor bussene og båtene skal gå. Det er viktig at vi både har et kollektivtilbud som er rettet innover mot Oslo men også tverrgående tilbud som kobler byer og tettsteder i Viken sammen på tvers av jernbanetraseene.

For Venstre er det viktig å holde prisene på kollektivtrafikk nede, og vi vil særlig prioritere lave priser til barn og unge.

Viken gir nye muligheter for bedre og billigere kollektivtrafikk når gamle grenser blir borte. Det er en mulighet vi må benytte godt. For Venstre er det viktig at det skal være enkelt og billig å reise kollektivt.