Trygg skolevei og trafikksikkerhet i nærmiljøet

Foto: Pixabay

Venstre vil sikre god trafikksikkerhet ved skoler og i tettbygde strøk. Derfor vil vi at fylkeskommunen skal overta flere oppgaver fra Statens vegvesen og kunne ta mer ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet.

La folkevalgte bestemme

– Hvis vi skal nå målet om trygge skoleveier må trafikksikkerheten bli bedre. I tettbygde strøk betyr det at vi må dempe farten på bilistene der gående krysser veien, og der syklister ikke har adskilte sykkelveier, sier Njål Vikdal, vara til fylkestinget og medlem av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

I dag har Statens Vegvesen skiltmyndighet. Venstre vil at fylkeskommunen skal overta dette ansvaret for å kunne jobbe mer helhetlig med trafikksikkerhet, og jobbe tettere sammen med kommunene om både små og store tiltak for trafikksikkerhet ved skoler og i sentrumsområder der mange gående og syklende ferdes.

– Trygge skoleveier og bomiljøer er helt avgjørende for at flere skal sykle og gå til skolen og aktiviteter i hverdagen, derfor er vi opptatt av at vi må lykkes med et enda tettere samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen i arbeidet med trafikksikkerhet. Vi mener at fylkeskommunen kan ta en enda sterkere rolle enn i dag, sier Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre og leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus.

Venstre har i fylkestinget i Akershus fremmet interpellasjonen “Skiltmyndigheten for fylkesvei bør overføres til fylkene”.

Den 19.11.2018 samlet fylkestinget i Akershus seg rundt forslaget. Fylkesordføreren vil be fylkesrådmannen forberede en sak hvor det gis en nærmere vurdering av forslaget og videre prosess.