Færder kommune og klimaansvar

Pexels

Vi har større ambisjoner enn å lande kommunens klimasatsing på en halvveis og ikke godt begrunnet måte.

I Færder kommunestyremøtet hvor budsjett for 2019 ble vedtatt var klimasatsingen en av de mest diskuterte temaene. Det gleder oss i Venstre mye. Vi har miljø som en av våre største saker og ikke minst klimautviklingen som har et alvorlig og langsiktig bakteppe med store konsekvenser for hele verden i mange generasjoner fremover. Det blir derfor litt underlig når vi beskyldes for å være de som ikke ønsker å satse på klima som en del av kommunens miljøarbeid fremover. Det er riktig at vi stemte mot en 50% stilling til klimarådgiver, og vi stemte imot flere enkeltstående forslag rettet mot å redusere klimafotavtrykket til kommunen. Grunnen er enkel. Vi har større ambisjoner enn som så og ville ikke lande kommunens klimasatsing på en halvveis og ikke godt begrunnet måte slik det fremstod i budsjett og i forslagene som ble lagt fram.

Det har i lengre tid vært jobbet med en Klima- og energiplan for Færder kommune. Klimarådet i kommunen, med undertegnede som leder, har vært med i prosessen med å utarbeide denne. Planen er straks ferdig og skal ut på høring. Den bygger på et solid kunnskapsgrunnlag og den vil peke ut en rekke aktuelle tiltak for å redusere kommunens eget klimagassutslipp. Planen viser at klimafotavtrykket fra Færder kommune for det meste skyldes utslipp og aktiviteter utenfor kommunens egne ansvarsområder. Det betyr at tiltakene ikke bare må dreie seg om hva kommunen kan gjøre innenfor egen virksomhet men også hvordan kommunen kan legge til rette for annen virksomhet og private til å redusere sine klimafotavtrykk. Redusere klimabelastningen i Færder kommune vil berøre alle sektorer og mange ulike aktiviteter som f.eks. ny byggeaktivitet, vedlikehold gamle bygg, kjøp av varer og tjenester, og transportløsninger. Å følge opp et slikt arbeid internt i kommunen på tvers av alle sektorer, og samtidig utvikle løsninger og strategier som kan føre til positive bidrag utenfor kommunens egen virksomhet, mener vi i Venstre krever mer enn en 50% stilling som klimarådgiver. Flere kommuner i Vestfold har nå en klimasjef i 100% stilling. Det ønsker Venstre å fremme som forslag til budsjettseminaret i vinter. Vi ser også frem til at klima- og energiplanen legges frem for høring tidlig i 2019 og at det arbeidet vil føre til at aktuelle tiltak blir valgt utfra en faglig god begrunnelse basert på hva som gir best effekt og er sannsynlig å lykkes med. Vi føler oss også sikre på at ved en god oppfølging av planen, med en egen klimasjef som ikke skal splitte opp arbeidet sitt med 50% annet arbeid, vil kommunen spare ressurser samtidig med at klimafotavtrykket reduseres. En vinn vinn situasjon. Det finnes gode erfaringer på at en målrettet og prioritert satsing på klima gir økonomiske besparelser på sikt.

Venstre ønsker at Færder skal ta sitt klimaansvar på alvor og være i front i Norge på dette arbeidet. Den ambisjonen håper vi de andre partiene i Færder kan dele med oss og støtte vårt forslag om en klimasjef i 100% stilling og at konkrete tiltak velges med bakgrunn i forslagene i den snart foreliggende klima- og energiplanen.

Per Espen Fjeld
Gruppeleder Færder Venstre