Intensjonsavtalen om broforbindelse mellom Færder og fastlandet vedtatt

Vestfold sett fra lufta
Utsikt over øyene og Vestfjorden, Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Det ble flertall for intensjonsavtalen om broforbindelse mellom Færder og fastlandet i kommunestyret 16. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**


Det var vanskelig å finne noen som fikk sitt førstevalg innfridd i kampen mellom bro eller tunnell. Igjen ble det karakterisert som valg mellom pest og kolera. Tvilen er særlig stor omkring kost-nytte perspektivet.

Forslag til bro mellom fastlandet og Færder

Mange utfordringer gjenstår, og politikere fra alle partier uttrykte både reservasjoner mot løsningen, og bekymringer for de planlagte trafikkmaskinene.

Venstres Per Espen Fjeld utredet grundig og ærlig Venstres dilemma. Han forklarte at dersom det ble flertall mot intensjonsavtalen ville konsekvensene bli at fylket tar over den videre planleggingen.

Alternativene vi stadig ønsker oss, Vestfjordforbindelse og en mindre løsning tilknyttet dagens kanalbro, er rett og slett ikke mulig å få til nå. Færder Venstre, etter en grundig intern debatt, landet derfor på at vi får bedre løsninger for øyene om kommunen beholder hånden på rattet. Så våre tre representanter stemte ja.

 

Dette var Færder Venstres innlegg i debatten i anledning Færder kommunestyres behandling av intensjonsavtalen:

For å være tydelig på hva Venstre står for og hvorfor vi kommer til å stemme som vi gjør må jeg først gå tilbake litt i historien. La det være klinkende klart; Venstre har hatt og har fortsatt som sitt primære ønske at en ny fastlandsforbindelse skal være en enkel, rimelig, regionsforstørrende, næringsvennlig forbindelse over Vestfjorden fra Hella. Dette gikk vi til valg på ved siste kommunevalg. En må også forstå hvordan en slik prosess foregår for å forstå vår strategi den gangen men også for å forstå hvor vi står i dag.

Det er usikkert hvor veien ville gått videre om avtalen hadde blitt forkastet.

Ved forrige kommunevalg var saken kommet dit at et planprogram nylig var vedtatt. Dette planprogrammet inneholdt to alternativer som skulle gå videre til en full konsekvensutredning – Bru til Smørberg og tunnel til Korten. KU var ikke kommet langt ved valget og vi mente det var mulig å kreve at Vestfjorden ble tatt inn i planprogrammet dersom det var politisk vilje til det. Det ville ikke føre til betydelig tidstap i prosessen. Vi la mye krefter i valgkampen på å få dette til blant annet ved å arrangere åpne folkemøter i samarbeid med Sp. Men dette klarte vi dessverre ikke å få til. Det var ikke stort nok mandat fra velgerne til at det var mulig å trumfe gjennom at Vestfjorden skulle tas med videre. Synd, men et tap vi må ta med fatning. Slik er demokratiet. Så rullet saken videre og etter KU arbeidet ble det fremlagt en sak hvor vi var tvunget til å ta stilling til bru eller tunnel. Eller pest eller kolera som vi i fleipete vendinger omtalte det. Med det mener vi at ingen av de to alternativene var noe vi ønsket.

Det gjør vi for så vidt heller ikke i dag. Men av de to valgte Venstre å stemme for det alternativet vi mente var best for innbyggere i Færder, best for miljøet og lavest pris. Vi stemte for bru. Men vi tapte også den saken i kommunestyret da Færder hadde et flertall for tunnel. Så er vi fremme ved dagens situasjon hvor forhandlinger har ført frem til at de partiene som stemte frem flertallet for tunnel har måttet snu. Høyre med ordfører i spissen har snudd i saken og nå kan det være at kommunestyret går inn for bruløsningen. I så fall en seier for vårt standpunkt den gang vi valgte bru fremfor tunnel. Men så foreligg er det også i dag andre forslag fra Sp og felleslista. Forslag om nok en gang å få Vestfjordforbindelsen og Østalternativet utredet. Ingenting ville gledet oss mer enn om vi klarte det. Venstre er for Vestfjordforbindelsen!
Men så må vi spørre oss, i lys av hvor saken står i dag.
Hva vil situasjonen være om Sp, felleslista, Venstre og kanskje andre klarte å overbevise et samlet kommunestyre om dette og vi fikk et enstemmig vedtak i Færder kommune om å utrede Vestfjordforbindelsen eller østalternativet?
Ville det faktisk bety at Vestfjorden ville bli utredet og i spill igjen? Nei det ville det så absolutt ikke. Et slikt vedtak vil bety at det nok engang ville blitt en uenighet mellom de tre partene, Færder, Tønsberg og fylkeskommunen. En slik uenighet vil automatisk utløse pkt 8 i avtalen mellom de tre partene av juni 2016. Den sier; “Dersom det ikke oppnås enighet mellom samarbeidspartene fremmes planen som regional plan. Fylkestinget er planmyndighet”. Så hva betyr egentlig forslaget fra Sp og Felleslista.

Kommunestyret i Færder kommune

Jeg leser det kun som en hilsen til egne velgere men det er mye mer enn det. Det er også et forslag som innebærer å skrinlegge et interkommunalt planarbeid mellom Tønsberg og Færder, det er et forslag om å ta handa av roret og overlate det hele til fylkeskommunen. Det er det reelle innholdet i forslaget og burde vært forklart i forslaget.

Å late som man nå kan få til en prosess hvor Vestfjorden og østalternativet kommer i spill igjen er å føre velgerne bak lyset og samtidig kaste hele prosessen i fanget på fylkeskommunen mens vi blir tilskuere til planarbeidet. Venstre skulle gjerne sett at det er mulig å få Vestfjorden inn igjen men det er det ikke nå. Hva som skjer når en endelig plan for brua skal legges fram er en annen sak. Blir den forkastet er mye i spill igjen. Samme gjelder nå også for forslag om utsettelse. Færder kan ikke få til en utsettelse. Vi kan i beste fall få til en forsinkelse men alle andre vedtak i dag enn å godta avtalen vil føre til at pkt 8 i avtalen fra 2016 slår inn og Færder er ute av prosessen en lang stund mens fylkeskommunen planlegger videre.

Vær også klar over at en slik regional plan åpner alternativet med tunnel til Korten som en del av den regionale planen. Det er et alternativ vi i Venstre gikk sterkt imot og vi ønsker ikke den muligheten velkommen tilbake i planarbeidet.

Den konkrete avtaleteksten som er lagt frem må også kommenteres. Venstre mener det er en meget dårlig fremforhandlet avtale men med relativt liten praktisk betydning. Mange av punktene er å slå inn åpne dører og ville uansett blitt en del av det fremtidige planarbeidet. Nedre Langate, Hognesbakken, Banebakken – det er all grunn til å tro at dette er prosjekter som uansett måtte løses nå uavhengig av denne avtalen. Og hvilke veiprosjektet er det som ikke leter etter kostnadsbesparende tiltak eller avbøtende tiltak – avtalens pkt 7 og 5? Mer alvorlig er det at avtalen skal finansieres med penger som blant annet skulle vært brukt på fylkesveiene i Færder. Avtalen har og den svakhet at den i hovedsak dreier seg om tiltak for biler og den dreier seg i hovedsak om tiltak i Tønsberg.

Avtalen inneholder også noen formuleringer det ikke er mulig å stå inne for nå. Venstre mener bruløsningen slik den nå er skissert er et altfor omfattende inngrep. Men heldigvis vil det videre planarbeidet og endelig reguleringsplan gi mange muligheter til å skalere ned prosjektet. Det er lenge til vi setter endelig sluttstrek for hvordan dette skal se ut og da håper vi at vi har fått dette ned på et fornuftig nivå med langt færre inngrep og mindre dimensjoner på det hele.

Bymiljøavtaler
Avtalen medfører også omfattende tiltak for sykkel og gange.

Konklusjonen fra Venstre er derfor at vi stemmer for avtalen; ikke fordi vi synes den er spesielt god eller fordi brualternativet er vårt primærvalg men rett og slett fordi vi er redd for hva som kan skje om fylkeskommunal regional plan blir veien videre. Vil tunnel alternativet komme i spill igjen? Om kun ett år vil Telemark bli en del av arbeidet og vi skal da konkurrere med prosjekter i Telemark. Innsparinger vil bli lett etter og jeg er redd noen av de gode tiltakene i planen som gang- og sykkelvei på Brøtsø og andre tilrettelegginger for kollektiv blir sanert vekk når Færder ikke lenger er planmyndighet og roret overlates til en ny stor fylkeskommune. Vi stemmer for avtalen fordi vi vil at veien videre skal være interkommunalt planarbeid og ikke fylkeskommunal regional plan. Det er det vi realiteten stemmer over her.

Men når vi stemmer for avtalen ønsker vi at punktet med parkeringsavgift og rushtidsavgift stemmes over separat. Det er direkte uansvarlig å fraskrive seg mulighet til å bruke et virkemiddel som beviselig er blant de mest effektive for å få folk over på kollektivtrafikk som er et av hovedmålene i bypakka. Det ville absolutt være gledelig om vi klarte å innfri målene om kollektivandel uten dette, det blir nok dyrt nok i bommene, men virkemiddelet må være med til vurdering sammen med mange andre virkemidler når vi skal få trafikkabalen til å gå opp til slutt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**