Uttalelse: Bevar torsken i Oslofjorden

Foto: iStock

Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er dramatisk. Oslo Venstre vil iverksette umiddelbare tiltak for å bevare torsken i Oslofjorden.

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er svekket. Flere fiskeslag er i ferd med å bli borte og viktige leveområder som tareskog og ålegrasenger har gått tilbake de senere år. Særlig alvorlig er situasjonen for torsken. I sum forsvinner to tredjedeler av all voksen torsk hvert år som følge av fiske eller naturlig dødelighet. I tillegg er det svært lite torskeegg og torskelarver i Oslofjorden.

Det er flere forhold som bidrar til svake bestander, deriblant formørking av kystvannet og økte temperaturer. Økt avrenning fra land til Oslofjorden har økt de siste årene som følge av klimaendringer. Det bidrar til økt forurensing til fjorden. Til sammen utgjør forringet miljø og høy beskatning fra fiske en alvorlig trussel mot torsken. Dersom utviklingen fortsetter kan det i ytterste konsekvens føre til en totalkollaps av torskebestanden i Oslofjorden.

Nærmere 70 prosent av kysttorsken fiskes av fritidsfiskere, og lokalbefolkningen står for den største delen etterfulgt av norske sommerturister. Mange tiltak må derfor rette seg inn mot fritidsfiske.

Oslo Venstre mener det finnes tilstrekkelig dokumentasjon til å sette i verk tiltak umiddelbart, og støtter Fiskeridirektoratets forslag om å innføre et forbud mot fiske av torsk langs hele Oslofjorden og at flere gytefelt for torsk på Skagerakkysten blir beskyttet.

For at et forbud skal ha effekt må det følges opp, og konsekvenser må følge ved brudd på vernebestemmelsene. For å sikre kontrollmuligheter for nye regler vil Oslo Venstre innføre en ordning med lokale fjordoppsynsmenn etter modell av Statens naturoppsyn.

Oslo Venstre mener det er et stort behov for økt kunnskap blant fritidsfiskere, blant annet om regler knyttet til minstemål, redskap og merking. Oslo Venstre vil ta initiativ til at det settes i gang en informasjonskampanje i samarbeid mellom myndigheter, fritidsfiskenæringen og Norges Jeger- og Fiskerforbund, rettet særlig mot sport- og fiskebutikker og relevante mediekanaler.

For å sikre en bærekraftig forvaltning av Oslofjorden er det avgjørende at staten og berørte fylker og kommuner samarbeider.

Oslo Venstre er glad for at Venstre i regjering har satt i gang arbeidet med en helhetlig plan for Oslofjorden og vil styrke det regionale samarbeidet, blant annet for å redusere forurensingen til fjorden og sikre håndhevelse av verneregler.

Fritidsfiske er en viktig del av norsk kystkultur og en aktivitet som mange har stor glede av. Oslo Venstres mål er at også fremtidige generasjoner skal få glede av denne aktiviteten. For å nå det målet må vi tørre å iverksette tilstrekkelig kraftige tiltak, mens det fortsatt er mulig å redde torsken.

Oslo Venstre vil:

  • Bevare kysttorsken i Skagerrak og Oslofjorden for fremtidige generasjoner.
  • Støtte Fiskeridirektoratets forslag om forbud mot fiske av torsk i hele Oslofjorden og at flere gytefelt for torsk på Skagerrakkysten blir beskyttet.
  • Innføre lokale fjordoppsynsmenn etter modell av Statens naturoppsyn.
  • Starte en informasjonskampanje rettet mot fritidsfiskere om situasjonen for kysttorskbestanden. Kreve merking av alle garn.
  • Lage felles regional plan for forvaltning av Oslofjorden for fylkene rundt fjorden.
  • Stoppe garnfiske med bifangst av torsk og påby utsetting av bifangst av torsk.
  • Tillate fortsatt fritidsfiske etter andre fiskeslag, eksempelvis sjøørret, makrell og sei.