Den lokale klimakampen må trappes opp

Denne bilen kjører kommunikasjonssjef i Greve Biogass, Kaia Ross Lind., Foto: Karin Frøyd

Politisk uttalelse vedtatt på Innlandet Venstres årsmøte den 3. februar 2019.

Den lokale klimakampen må trappes opp

Vi har ennå tid til å vinne kampen mot de ødeleggende klimaendringene, men da må innsatsen trappes opp.

Internasjonalt arbeid er avgjørende, men den nye regjeringsplattformen forplikter oss også til å ta en stor del av utslippskuttene nasjonalt – og lokalt.

Ferske tall viser at salg av avansert biodrivstoff øker, mens bruk av palmeolje trolig er mer enn halvert fra 2017 til 2018. Palmeolje må fases helt ut av biodrivstoffet innen 2022. Innlandets buss- og drosjetrafikk må snarest over på bærekraftig drivstoff. Mer trafikk må over på jernbanen. Alle anskaffelser av kjøretøy i kommuner og fylkeskommuner må være null- eller lavutslippskjøretøy.

Biogass fra avfall og fra skog kan gi store muligheter for næringslivet. Klimavennlig tre som materiale kan erstatte betong i de fleste byggeprosjekter. Innlandet skal være et nullutslippssamfunn i god tid før 2050.

Grønne næringsklynger

Innlandet er allerede i det grønne skiftet. Venstre støtter omstillingen av næringslivet, for eksempel utviklingen av grønne næringsklynger.

Utslippene i landbruket må reduseres samtidig som matproduksjonen opprettholdes. Venstre ønsker økt satsing på skogplanting og gjødsling av skog som klimatiltak. Det er viktig å styrke ressursene til forskning på bioøkonomi og bioteknologi.

Venstre ønsker en nasjonal plan for omstilling av lokalsamfunn og yrkesgrupper som kommer dårlig ut av det grønne skiftet, og slik medvirke til at de lykkes med omstillingen.

Innlandet Venstre vil:
• tilrettelegge for en kraftig produksjonsøkning av avansert biodrivstoff i Innlandet
• videreføre el-bilfordelene og sørge for flere ladepunkter i alle kommuner
• at klima- og miljøhensyn blir vektet mest ved offentlige anskaffelser, for eksempel ved oppføring av nybygg eller investering av nye transportmidler
• at Inter City-strekningen Oslo-Lillehammer bygges ut før det planlegges nye motorveiprosjekter
• at kryssingsspor og godsterminaler bygges ut slik at mer gods flyttes fra vei til bane
• øke støtten til reiselivsbedrifter som lar klimahensyn være styrende for markedsføring og utvikling av reiselivet
• at Innlandet er i front for videreutvikling av produksjon av dyrefor fra trevirke
• at Innlandet får et nasjonalt kompetansesenter for sirkulærøkonomi
• støtte utvidelser av eksisterende hytteområder med god infrastruktur framfor å legge ut nye områder til hyttebygging, og støtte arbeidet med regionale fjellplaner
• utarbeide samlede planer for utbygging av ren energi, der også hensyn til naturmangfoldet ivaretas
• bygge ut bredbånd på minst 100 Mbit/s videre, slik at minst 95 % av Innlandets innbyggere lettere kan utføre hele eller deler av arbeidet sitt hjemmefra