Enkelt og billig å reise kollektivt i Viken

Foto: Johan Malvik

Skal vi lykkes med å øke kollektivreisenes konkurranseevne mot privatbilen må kollektivreiser være attraktive både når det gjelder frekvens, reisetid, komfort og pris.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Uttalelse vedtatt på Viken Venstres årsmøte 3. februar 2019

Viken skal i samarbeid med Oslo lage et nytt takst- og billettsystem for både tog, buss, bane, båt og trikk. Den nye regionen er tidenes mulighet til å gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt i hele Viken.

En digitalisering av billettsystemet vil innebære en sømløs overgang mellom reisemidler. Venstre vil at Viken skal gå i front i utviklingen av sammenhengende mobilitetssystemer.

Viken Venstre legger følgende prinsipper til grunn:

 • Kollektivreiser skal være konkurransedyktig.
 • Kollektivpriser skal være lave, og barn og ungdom prioriteres.
 • Familierabatten der voksne kan ta med seg inntil fire barn gratis utvides til å gjelde hele uken.
 • Ha gratis skoleskyss for elever i videregående skole med mer enn 6 km reisevei til skolen i tråd med nasjonale retningslinjer.
 • Det skal være rimeligere å reise kollektivt også på de korte hverdagsreisene.
 • Det skal være enkelt og billig å reise kollektiv av og til.
 • Det må unngås at kommuner og områder som er naturlig sammenhørende bo- og arbeidsmarked deles i flere takstsoner.
 • Takst- og sonesystemet må fungere godt både i bynære områder og i distriktene.
 • Det må utredes utvidet billettsamarbeid med flytoget, ekspressbussruter, shuttlebusser og andre aktører i kollektivtrafikken.
 • Det må testes ut om lavere pris utenom rushtrafikken kan gjøre at kapasiteten utnyttes bedre og at flere reiser kollektivt (off -peak -priser).
 • Det må testes ut bruk av automatisk billettering basert på nettvarder, forutsatt at personvernhensyn kan ivaretas på en god måte.
 • Kombinerte reiser med gange, sykkel, leiebil/drosje og kollektivtrafikk skal kunne planlegges i samme reiseplanlegger.
 • Kombinerte reiser med sykkel, leiebil/drosje og kollektivtrafikk skal kunne kjøpes i samme billettsystem eller abonnementsløsning, og det nye billettsystemet for kollektivtrafikken i Viken må kunne utvikles og utvides med tilsluttende reiser med bil og sykkel.
 • Det må etableres et tilstrekkelig antall innfartsparkeringer i sammenheng med kollektivtilbudet.
 • Sykkelveier og sykkelparkeringer må planlegges i sammenheng med kollektivtilbudet.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**