Henger kommunene med i samhandlingsreformen?

Foto: Getty Images

Politisk uttalelse vedtatt på Innlandet Venstres årsmøte den 3. februar 2019.

Da samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012 var målsettingen «Rett behandling – på rett sted – til rett tid.» Kommunene ble gitt ansvaret for helsetjenestene til innbyggerne.

Rett behandling – på rett sted – til rett tid

Mange kommuner i Innlandet er for små til å påta seg dette ansvaret alene og organiserer disse tjenestene i interkommunale selskap og gjennom vertskommunesamarbeid.

Spesialisthelsetjenesten/sykehusene legger opp til at en større del av behandlingen skal foregå i primærhelsetjenesten, men kommunene mangler de nødvendige ressursene til følge opp.

Liggedøgn på sykehus går ned, men antallet reinnleggelser øker. Presset mot ansatte i kommunehelsetjenesten er stort, både mot fastlegene og ansatte i helsehus og legevakt.

Etter en delvis avklaring av sykehusstrukturen i Innlandet, er det gjort vedtak om bygging av et hovedsykehus ved Mjøsbrua. Det er viktig at sykehussektoren ikke starter nedbygging av kapasiteten uten at kommunene samtidig bygger opp sin kapasitet og sin kompetanse.

Det må settes krav til effektive og treffsikre helsetjenester. Innlandet Venstre mener dagens kommunestruktur er dårlig rustet til den oppgaven som samhandlingsreformen har forutsatt og er bekymret for kvaliteten på innbyggernes helse- og omsorgstjenester.

Fokus på forebygging må økes. Innlandet fylke må sette folkehelse i sentrum for gammel og ung. Frivilligheten og kulturlivet er viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet.

Innlandet Venstre vil desentralisere de helsetjenestene som er mulig og kun sentralisere det vi må.

Innlandet Venstre vil:
• øke satsing på ambulansetjenesten og etablere base for luftambulanse, slik at innbyggerne i Innlandet sikres en responstid på 20 minutter
• sikre rekruttering til helse- og omsorgsyrker gjennom gode og tilpassede utdanningsløp
• at behandlingskapasiteten i spesialisthelsetjenesten innen rus- og psykiatriomsorg må utvides
• utarbeide en fylkesplan for implementering av velferdsteknologi, samtidig som den enkeltes personvern ivaretas
• innføre tannlegevaktordning i Innlandet, og arbeide for at kronikere og rusavhengige får gratis tannbehandling
• prioritere samarbeid med frivilligheten og kulturlivet i arbeidet for bedret folkehelse