Politisk regnskap 2015-2019

Venstre har i perioden 2015-2019 vært i posisjon i Skedsmo og Sørum. Her kan du se hva vi gikk til valg på og hvilke gjennomslag Venstre har fått i den perioden som har gått.

Skedsmo

Venstre har i perioden 2015-2019 vært en del av en flertallskonstellasjon sammen med Arbeiderpartiet, SV, KrF og Senterpartiet som har styrt Skedsmo på bakgrunn av en politisk plattform som de fem partiene ble enige om etter valget i 2015.

Politisk program for Skedsmo Venstre 2015-2019
Politisk plattform for Skedsmo kommune 2015-2019

Med Venstre i posisjon, har Skedsmo blitt grønnere, skolesatsingen har blitt styrket, og kultursatsingen har fått et løft som vi kommer til å se enda tydeligere resultater av i årene som kommer. I tillegg har lavterskeltilbud og tidlig innsats fått en tydeligere prioritering innenfor helsetjenestene. Venstre gikk til valg med store ambisjoner for Skedsmo i 2015, og med utgangspunkt i vårt valgprogram fra den gang, har vi oppsummert 50 av de viktigste gjennomslagene Venstre har fått i løpet av disse fire årene:

Klima og miljø

 1. Gjort kommunens bilpark miljøvennlig ved å fase ut bensinbiler og fossilbiler og etablere en kommunal bilpark som hovedsakelig går på el og hydrogen
 2. Bygget ut ladepunkter for elbil for ansatte og besøkende ved kommunale formålsbygg, styrket rådgivning overfor borettslag og sameier som ønsker å etablere ladepunkter, og skjerpet kravene til etablering av ladepunkter i tilknytning til nye bygg
 3. Tilrettelagt for etablering av ny hydrogenstasjon på Hvam
 4. Avviklet all fossil fyring i kommunale bygg
 5. Opprettet et eget klimafond for gjennomføring av klimatiltak
 6. Etablert naturreservat i Stilla og Brauterstilla
 7. Igangsatt arbeid for å få på plass en egen verneplan for raviner
 8. Startet arbeidet med å koble Nittedals kloakk til Nedre Romerike Avløpsselskaps renseanlegg på Strømmen for å bedre vannkvaliteten i Nitelva
 9. Satt av traséer og startet arbeidet med å etablere egne snarveier for buss mellom Kjeller og Holt/Vestvollen, og mellom Vardeåsen og Hexebergåsen, for å redusere reisetiden og gjøre buss til et mer attraktivt alternativ til bil

Park og friluftsliv

 1. Etablert belysning på turveien langs Flomvollen
 2. Rustet opp og utvidet turveinettet
 3. Opprettet nye luftegårder for hunder på Skjetten og Skedsmokorset, i tillegg til luftegården ved Nebbursvollen, og etablert belysning på alle tre
 4. Etablert Sloraparken på Strømmen
 5. Igangsatt arbeid med å etablere ny bypark i Kirkegata
 6. Igangsatt arbeid med å legge dagens overflateparkering på Stortorvet under bakken, og bruke arealene over bakken til å etablere en ny bypark

Sykkel og gange

 1. Utvidet sykkelveinettet med flere sykkelveier og sykkelfelt
 2. Utvidet bysykkelordningen til Kjeller
 3. Etablert sykkelhoteller ved Lillestrøm stasjon
 4. Igangsatt arbeid med å lage en sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Ask og Skedsmokorset
 5. Igangsatt arbeid med å etablere en gang- og sykkelbro over Skjærvagapet

Oppvekst

 1. Utvidet kapasiteten i barnevernet
 2. Styrket skolehelsetjenesten
 3. Økt lærertettheten i skolen
 4. Styrket og desentralisert opplæringen av minoritetsspråklige ved å opprette innføringsklasser i alle deler av kommunen
 5. Opprettet sommerskolen som et frivillig tilbud i skoleferien
 6. Bevilget penger til bygging av ny skole i Lillestrøm, Sophie Radich skole
 7. Sikret én lærlingplass per 1000 innbyggere i kommunal virksomhet
 8. Innført økt fleksibilitet i SFO-tilbudet slik at man kan velge å benytte seg av tilbudet en eller flere dager i uka, eller annenhver uke
 9. Økt innslagspunktet for full pris på SFO, slik at flere familier får mulighet til å benytte seg av SFO-tilbudet til redusert pris

Helse og mestring

 1. Etablert frisklivssentral ved Måsan aktivitetssenter i Kjerulfs gate
 2. Ansatt egne hjemmetrenere i hjemmetjenesten
 3. Styrket tilbudet innen fysioterapi og ergoterapi
 4. Styrket innsatsen i demensomsorgen bl.a. ved å opprette en egen demenskoordinator
 5. Startet bygging av spesielt tilpassede robustboliger for rusavhengige
 6. Sørget for at Skedsmo har tatt sin del av ansvaret for bosetting av flyktninger

Kultur, idrett og frivillighet

 1. Bevilget penger til nytt kulturhus på Husebylåven
 2. Startet bygging av nytt bibliotek i Kirkegata i Lillestrøm
 3. Startet bygging av nye lokaler til Akershus Kunstsenter i Kirkegata i Lillestrøm
 4. Innført meråpent bilbiotek med selvbetjening etter ordinær stengetid
 5. Utvidet antallet elevplasser i musikk- og kulturskolen
 6. Sikret vidreføring av det særskilte tilskuddet til skolekorps
 7. Styrket ordninger som aktivitetskortet og kulturkortet, som sikrer at barn og unge fra lavinntektsfamilier får mulighet til å delta på aktiviteter og kulturtilbud, og etablert en utstyrssentral som gjør at alle har mulighet til å låne utstyr
 8. Rehabilitert flere av kommunens svømmehaller, og etablert folkebad på Volla og Skjetten
 9. Etablert flere nye nærmiljøanlegg og anlegg for egenaktivitet i hele kommunen
 10. Styrket samarbeidet mellom kommunen og frivillige lag og foreninger, blant annet gjennom en frivillighetserklæring og opprettelse av en frivillighetskoordinator

Næring og innovasjon

 1. Bidratt til etablering av Business Lillestrøm for å tilrettelegge for at det startes opp flere bedrifter og skapes flere arbeidsplasser
 2. Tilrettelagt for bygging av flere kontorlokaler i Lillestrøm sentrum, for å sikre etablering av flere arbeidsplasser i kommunen og i gangavstand fra Lillestrøm stasjon
 3. Opprettet et eget innovasjonsfond for å stimulere til nyskaping og utvikling av smartere løsninger i kommunal virksomhet
 4. Styrket Skedsmos deltakelse i EU-prosjekter som utløser økonomiske tilskudd og gir mulighet for å dra nytte av erfaringer og kompetanse fra andre land i utviklingen av Skedsmos fremtidige tjenestetilbud
 5. Tilrettelagt for bygging av studentboliger på den gamle sykehustomta i Lillestrøm

 

Sørum

Venstre har i perioden 2015-2019 vært en del av en flertallskonstellasjon sammen med Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og to uavhengige representanter.

Politisk program for Sørum Venstre 2015-2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**