Skal Færder overprøve høyesterett?

Foto: Poppe-Holmdahl

Forskjellen mellom H, Frp og Venstre i arealsaker, strandsoneforvaltning og friluftsliv, kommer tydelig frem i denne saken. Høyesterett påpeker det særlig ansvaret for å sikre allmenheten fremkommelighet i strandsonen.

Prøver hovedutvalget i Færder å overprøve høyesterett?

Hovedutvalget for teknikk i Færder kommune, med Frp og H, vedtok at det langs stranda på en hytteeiendom på Tjøme ikke skal være adgang til å passere. Det er synd at Venstre ikke er representert i det utvalget. Så vi får klargjøre våre synspunkter her isteden, og håper saken kommer til kommunestyret til slutt.

Sjøen for alle, og strandsonen med.

Undertegnede har ved en rekke anledninger tatt opp politisk hvor vanskelig det er å innfri det antagelig de aller fleste ønsker, og som også friluftsloven legger opp til, nemlig fri adgang og ferdsel langs sjøen. Administrasjon og politikere behandler en rekke saker med millimetermål når det gjelder bygninger, naust, boder, plattinger, brygger mm. Til tider kanskje i meste laget detaljfokusert. Men når en hytteeier kan hugge ned skog og kratt, flytte på stener, så en stor plen og klippe denne helt ned til vannet, så har vi ikke virkemidler til å gjøre noe. Poenget for hytteeieren er å omgjøre utmark til innmark.

Og der ligger kjernen. I friluftsloven skilles det krystallklart mellom innmark og utmark. Innmark har man bare lov å ferdes over vinterstid når det er frossen mark. I utmark er det fri ferdsel. Så når utvalget prøver seg på en politisk avgjørelse av skillet mellom innmark og utmark vedtar de samtidig at her skal det ikke være lovlig å passere. Det følger direkte av friluftsloven. Dersom man vedtar at det er innmark men samtidig legger til grunn at det skal være lov å passere, er det en selvmotsigelse og vitner om manglende kunnskap om loven. Hadde partiene som vedtok dette lest rådmannens innstilling nøye hadde de skjønt det.

Men så avslører utvalget sin manglende kompetanse også ved ikke å kjenne til den rettspraksis som er gjort på dette området i friluftsloven. Både på Hvaler og Nesodden er det saker som har vært helt til høyesterett og der er avgjørelsen helt tydelig. Innmark, i forståelsen hustomt og privat område, er svært avgrenset og strekker seg ikke mange meter fra bygninger. Høyesterett påpeker det særlig ansvaret for å sikre allmenheten fremkommelighet i strandsonen. Det vil alltid være en individuell avgjørelse hvor grensen mellom innmark og utmark går. Høydeforskjeller, tomtens utforming mm. vil spille inn. Men i saken på Tjøme er avstanden fra sjøen til bygninger 45 m til et uthus og 55 m til hovedbygning. I Hvalersaken hvor allmennheten vant rett til å ferdes forbi var avstanden til et anneks 7,5 m og til hovedhuset 20 m. Prøver hovedutvalget i Færder å overprøve høyesterett?

Per Espen Fjeld, gruppeleder Færder Venstre

Avgjørelsen i hovedutvalget, vedtatt med stemmene til Frp og H, avslører partienes sanne ansikt når det gjelder synet på allemannsretten nedfestet i friluftsloven og som er et av de største godene for folk i Norge. Særlig i gamle Tjøme kommune er denne konflikten stor mellom hytteeiere som ønsker å privatisere og folk som vil ferdes langs sjøen. Vedtaket i hovedutvalget, om det blir stående, vil sette arbeidet med å gjøre sjøen tilgjengelig for alle årevis tilbake. Det vil skape en presedens som blant annet vil mer eller mindre parkere arbeidet som gjøres med å etablere kyststier.

Forskjellen mellom H, Frp og Venstre i arealsaker, strandsoneforvaltning og friluftsliv, kommer tydelig frem i denne saken. Venstre mener dette er et av de viktigste politikkområdene i Færder for å opprettholde et godt friluftstilbud, god livskvalitet og bidrag til folkehelse. Tilgang til strandsonen, virkemidler for å stoppe gressplener som legges lange strekninger helt til vannkanten, er noe Venstre vil kjempe for. Her har vi tydeligvis ikke H og Frp med oss på laget.

Per Espen Fjeld, gruppeleder for Færder Venstre

Dette leserinnlegget av Per Espen Fjeld, gruppeleder for Færder Venstre, ble publisert i Tønsbergs Blad 14. mars 2019