Skole og oppvekst

Skolepolitikk Lørenskog Venstre

Lørenskog Venstre vil prioritere utbyggingen av Benterud skole først.

Skoler og barnehager

Venstre vil ha en sterk og god offentlig skole og barnehage. Gode private løsninger er et godt supplement. Barneskolenes opptaksområder skal være slik at det gir en god miks av elever med ulik sosial bakgrunn.

Benterud skole bygges ut i denne kommunestyreperioden. Venstre prioriterer å bygge ut skoletilbud der det bygges mange nye leiligheter. Derfor mener vi at Fjellhammerutbyggingen må utsettes. Utbyggingstempoet i kommunen må ned, vi må få kontroll på befolkningsveksten.

Det er viktig med et mangfoldig tilbud av skoler og barnehagetyper, som hver kan utvikle sin spesielle egenart. De fleste velger sin nærmiljøskole, men private ikke kommersielle skoler sikrer at familier har et flerfoldig tilbud å velge mellom.

Elever med spesielle behov skal møte kompetente fagfolk i skolen. Det jobbes mot større tetthet av omsorgspersoner i barnehagene. Den enkelte skole og barnehage må gis mer ansvar og større handlingsrom i undervisningsopplegg fordi det stimulerer til lokalt utviklingsarbeid. Lokalmiljøet må brukes til undervisning i praktisk miljøvern.

Barnehagepolitikken

 • Vi jobber for skal være mer enn 500 meter trilleavstand til nærmeste barnehage for barn og foreldre.
 • Venstre vil bevare kommunale tomter til fremtidige barnehager
 • Gjennom samarbeid mellom det offentlige og private bør vi klare å få til å bygge en ny barnehage hvert år.
 • Offentlige og private barnehager bør like-behandles i forhold til offentlige tilskudd og styres etter samme krav til kvalitet.
 • Vi vil etablere naturbarnehage i/ved markagrensen ved Ødegården.
 • Og vi vil ta en ny runde for å få etablert en barnehage ved Rolvsrud idrettspark.

Hvordan får vi en hensiktsmessig og målrettet bruk av ipad på skolen?

Vi mener skolene og kommunen har et ansvar for at teknologien i skolen brukes på en hensiktsmessig måte med klare retningslinjer for bruk både hjemme og på skolen. Det er viktig å ha en kritisk tilnærming til den digitale verden barn og unge blir kraftig utsatt for.

En skole for gutter og jenter

Venstre vil ha en skole som gir gutter og jenter like forutsetninger for å lykkes i Lørenskog-skolen. Læreren må se den enkelte elevs behov. Vi vil ha mulighet for en litt senere skolestart for barn som trenger å leke lenger.

Lørenskog Venstre vil i skolepolitikken

 • ha økt selvstyre for den enkelte skole og økt innflytelse til driftsstyrene, fordi det skaper større foreldreengasjement på den enkelte skole
 • bidra til seniortiltak for å sikre at kompetent arbeidskraft blir værende i skolen
 • beholde veiledende inntaksgrenser og samtidig ha fritt skolevalg i 1. og 8. klasse
 • legge til rette for trygge skoleveier slik at barn og foreldre går til skolen med glede
 • styrke og utvikle skolens yrkesutdanningsveiledning og styrke praktiske fag i skolen
 • at PPT og skolehelsetjenestens ressurser til enhver tid samsvarer med behovet, og at spesialistressursene knyttes opp til den enkelte skole
 • at SFO sikres store utvendig lekearealer

Kultur og idrett

Frivillige organisasjoner og foreninger gjør en formidabel innsats for kultur- og idrettslivet i kommunen vår. Dette engasjementet vil vi støtte. Kommunen må gi kultur og idrett gode rammevilkår og spille en aktiv tilretteleggerrolle.

Musikk er viktig i manges liv. Korpsmusikken må gis gode rammevilkår.

Idretten må utvikles når det gjelder bredde og tilgjengelighet for alle. Det er viktig å redusere det altfor høye frafallet i mange prestasjonsorienterte idrett- og kulturaktiviteter. Sosialt og mestringsorienterte aktiviteter må stimuleres. 2. laget må gis like gode vilkår som 1. laget. Og kommunen må belønne idrettslagene som tar dette på alvor.

Vi vil bygge idrettslokaliteter i tilknytning til skolene. Det er en desentralisert idrettsløsning som gir best utnyttelse av anleggene på dagtid av skolene og idretten på kveldstid. Aktivitetsflater skal hele tiden ha prioritet foran andre idrettsfasiliteter.

Selv om idretten i Lørenskog er bygget opp av særidrettslag, ønsker Venstre at ulike idretter går sammen og lager felles arrangement. Store breddearrangement bygger et godt omdømme for kommunen.

Idretten i Lørenskog er fargeblind, og vi støtter alle tiltak for bedre inkludering.

Lørenskog Venstre vil

 • Bygge en idrettshall i tilknytning til utvidelse av Benterud skole
 • Støtte idrettslag som stimulerer til lavterskeltilbud for ungdom 13 – 19 år
 • Videreutvikle rådhusparken som et kulturelt møtested, her må skolene også ta ansvar
 • Få til søndagsåpent bibliotek og forsterke biblioteket som sosial møteplass
 • Opparbeide et enkelt utendørs treningsanlegg for cricket i Lørenskog
 • Gi fortrinn til lokalt og regionalt forankret kulturtilbud i Lørenskog Hus