Program

Lørenskog Venstre Kommunevalgprogram 2019-2023

 • Reduser utbygging
 • Mangfold
 • Nasjonalpark

Politisk program i pdf-format

Et miljøvennlig sentrumsparti

Venstre er et miljøparti. Vi vil gi våre barn og barnebarn like gode muligheter til å oppleve ren natur som i dag. Ved å ta i bruk ny kunnskap og teknologi ønsker vi å intensivere innsatsen for miljøvennlige tiltak. Venstre kan samarbeide med alle partier som ønsker å gjøre en innsats for en bærekraftig fremtid.

Det er stort mangfold i Lørenskog. Det gir oss muligheter! Alle er velkomne. Innvandring og kulturelt mangfold er en ressurs og både nødvendig og naturlig. Integrering er et gjensidig ansvar og en gjensidig prosess, som krever respekt og stiller krav til begge parter. Vi motarbeider undertrykkende holdninger. Vi tror på forskjeller som en berikelse.

Grønn samferdsel

Venstre vil gjøre det attraktivt å skape rask og pålitelig fremkommelighet for alle. Kollektivtilbudet må gjøres til det naturlige alternativet for arbeidsreiser. Venstre vil prioritere tilretteleggelse av effektive sykkelstier, trygge fortau og gangstier. Vi vil Legge til rette for bildelingsordning i kommunen. Deler vi på bilene, blir det færre biler i trafikken!

Tar du ofte buss?

Vi vil utvikle konkurransemessig busstilbud fra alle kommunens boområder til skoler, sentra og viktige aktivitetstilbud og kollektivknutepunkt i kommunen. Vi vil at Ruter skal prioritere selvgående busser. Vi vil få til et kommunalt «Flex» tilbud for pensjonister og andre, der minibusser plukker opp folk etter bestilling. Teknologien er her, Lørenskog har forutsetningene til å være det første stedet i landet der teknologien tas i kommersiell bruk. Kompakte Lørenskog gir gode muligheter.

Liker du å sykle?

Vi vil tilrettelegge sikre sykkelparkeringer/sykkelhotell i alle sentrale knutepunkter i kommunen. Vi vil ha store sykkelparkeringsplasser under tak, det utvider sykkelsesongen. Vi vil opparbeide et hovedsykkelveinett gjennom kommunen separert fra gående og gjøre dette til det korteste reisealternativet. Vi vil merke egne sykkelfelt, prioritere sikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter. På Skårersletta skal dagens biltrafikk reduseres til en tredjedel og sykkelen vil få sentral plass. Vi vil at kommunen kartlegger og sikrer miljøsnarveier for gående og syklende.

Skole og oppvekst

Venstre vil ha en sterk og god offentlig skole og barnehage. Det er viktig med et mangfoldig tilbud av skoler og barnehagetyper, som hver kan utvikle sine gode ideer. De fleste velger sin nærmiljøskole, men private ikke kommersielle skoler sikrer at familier har et flerfoldig tilbud å velge mellom. Gode private løsninger er et godt supplement. Barneskolenes opptaksområder skal være slik at det gir en god miks av elever med ulik sosial bakgrunn.

Elever med spesielle behov skal møte kompetente fagfolk. Det jobbes mot større tetthet av omsorgspersoner i barnehagene. Den enkelte skole og barnehage må gis mer ansvar og større handlingsrom i undervisningsopplegg, fordi det stimulerer til lokalt utviklingsarbeid. Lokalmiljøet må brukes til undervisning i praktisk miljøvern.

Benterud skole bygges ut i denne kommunestyreperioden. Venstre prioriterer å bygge ut skoletilbudene der det bygges mange nye leiligheter. Derfor mener vi at

Fjellhammerutbyggingen utsettes. Utbyggingstempoet i kommunen må ned, vi må få kontroll på befolkningsveksten.

Lørenskog Venstre vil i barnehagepolitikken:

 • Bevare kommunale tomter til fremtidige barnehager
 • Gjennom samarbeid mellom det offentlige og private klare å få til å bygge en ny barnehage hvert år.
 • Etablere naturbarnehage i/ved marka grensen, ved Ødegården
 • Vurdere å få etablert en barnehage ved Rolvsrud idrettspark.

Hva synes du om Ipad på skolen?

Vi mener skolene og kommunen har et ansvar for at teknologien i skolen brukes på en hensiktsmessig måte med klare retningslinjer for bruk både hjemme og på skolen. Det er viktig å ha en kritisk tilnærming til den digitale verden vi blir kraftig utsatt for.

En skole for gutter og jenter

Venstre vil ha en skole som gir gutter og jenter like muligheter. Læreren må se den enkelte elevs behov. Vi vil gi mulighet for en litt senere skolestart for barn som trenger å leke lenger.

Lørenskog Venstre vil i skolepolitikken

 • Ha økt selvstyre for den enkelte skole og økt innflytelse til driftsstyrene, fordi det skaper større foreldreengasjement på den enkelte skole.
 • Bidra til seniortiltak for å sikre at kompetent arbeidskraft blir værende i skolen.
 • Beholde veiledende inntaksgrenser og samtidig ha fritt skolevalg i 1. og 8. klasse
 • Legge til rette for trygge skoleveier slik at barn og foreldre går til skolen med glede!
 • Styrke og utvikle skolens yrkesutdanningsveiledning og styrke praktiske fag i skolen.
 • At PPT og skolehelsetjenestens ressurser til enhver tid samsvarer med behovet, og at spesialistressursene knyttes mer opp til den enkelte skole
 • At SFO sikres store utvendig lekearealer

Næringsliv

Er du selvstendig næringsdrivende?

Venstre vil ha et mangfoldig, nyskapende og miljøvennlig næringsliv. Venstre ønsker å hjelpe frem gründere og øke det kunnskapsbaserte næringslivet. Vi vil gjøre det enkelt og attraktivt å utvikle næringsvirksomhet i Lørenskog. Dette vil være et viktig bidrag til et levende samfunn og kan redusere jobbpendling.

Vi vil få opprettet et folkeverksted, et makerspace, et fellesverksted for innbyggerne.

Lørenskog Venstre vil:

 • Videreutvikle en kommunal næringsplan med spesiell vekt på næringer relatert til helse, logistikk og kultur. Noen kulturaktiviteter må også anerkjennes som næring.
 • Legge til rette for kontorfellesskap for Grundere i etableringsfasen og tilby rimelige husleie.
 • Sidestille offentlige og private tjenestetilbydere
 • Prioritere kvalitet og miljøprofil ved offentlige innkjøp
 • Stimulere ungdommen spesielt til å etablere bedrifter, for eksempel gjennom «Ungt Entreprenørskap»
 • Avsette tilstrekkelige arealer til næringsutvikling og småbedrifter ved knutepunkter.
 • Støtte tiltak som gir jordbruket i kommunen en sikker fremtid.
 • At Lørenskog kommune skal ha som prinsipp å regulere tomter til et formål før de selges.

Helse

Målbevisst offentlig satsing på forebyggende helsearbeid vil kunne bedre den enkeltes livskvalitet og redusere helse- og sosialutgifter på lengre sikt. Det må sørges for folkeopplysning og opplæring i skolen som kan sette den enkelte i stand til å ta vare på egen helse. Vi må tørre å satse på de svakeste i samfunnet. Vi skal være en stemme for dem som trenger å bli hørt.

Tar du ansvar for din egen helse?

Lørenskog Venstre vil:

 • Få slutt på leie av hospitsplasser i Oslo. Rusmisbrukere skal hjelpes der de kommer fra.
 • Lytte mer til pårørende og gi mer avlastning til de med stort behov.
 • Ha tro på at velferdsteknologien kan gi effektive løsninger, men uten at den erstatter menneskelig pleie.
 • Legge til rette for et godt samarbeid med fastlegene.
 • Gi eldre innflytelse på innholdet i tjenester de er avhengige av
 • Arbeide for et 24 timers akuttpsykiatrisk tilbud på Nedre Romerike.
 • Sikre tilfredsstillende lavterskeltilbud i forhold til støtte i livskriser og forebygging av psykiske lidelser
 • At alle rusmisbrukere skal få tilbud om et godt behandlingsopplegg
 • Sørge for at unge mennesker får prøve seg i tilrettelagte arbeidsplasser slik at de ikke utvikler seg til langtidsarbeidsuføre
 • Styrke helsestasjonenes, barnehagenes og skolenes kunnskap om familievold, gjennom økt vektlegging av tverrsektorielt arbeid.
 • Sørge for bedre implementering av samhandlingsreformen.

Kultur og idrett

Idretten i Lørenskog er fargeblind, og Venstre støtter alle tiltak for bedre inkludering. Frivillige organisasjoner og foreninger gjør en formidabel innsats for kultur- og idrettslivet i kommunen vår. Vi vil gi kultur og idrett gode rammevilkår og spille en aktiv tilretteleggerrolle. Musikk er viktig i manges liv. Korpsmusikken må gis gode rammevilkår. Skole og musikksamarbeidet må styrkes. Frafallet i ungdomsidretten må reduseres.

Venstre vil bygge idrettslokaliteter i tilknytning til skolene. Det er en desentralisert idrettsløsning som gir best utnyttelse av anleggene på dagtid av skolene, nærområdet og idretten på kveldstid. Aktivitetsflater skal hele tiden ha høyest.

4 av 10 ungdommer er ikke med på organiserte fritidsaktiviteter. Kan du gjøre noe med det?

Lørenskog Venstre vil:

 • Bygge en idrettshall i tilknytning til utvidelse av Benterud skole.
 • Bygge mange små idrettsanlegg og enkle idrettshaller i tilknytning til skoler. Fortsette den desentraliserte anleggspolitikken.
 • Støtte idrettslag som stimulerer til lavterskeltilbud for ungdom 13 – 19 år
 • Videreutvikle rådhusparken som et kulturelt møtested.
 • Få til søndagsåpent og et meråpent bibliotek. Biblioteket som sosial møteplass styrkes.
 • Opparbeide et enkelt utendørs treningsanlegg for cricket i Lørenskog.
 • Fortsette å gi fortrinn til lokalt og regionalt forankret kulturtilbud i Lørenskog Hus.

Natur- og miljøvern

Venstre er det eldste miljøpartiet. Vi vil gi våre barn og barnebarn gode muligheter til å oppleve ren natur. Dette gjør vi ved å forvalte jordens ressurser på en bærekraftig måte, slik at våre etterkommere ikke må rydde opp etter oss. Miljøhensyn må få fokus i alt som planlegges og utføres i Lørenskog kommune.

Med god tilgang til naturen og ved å sikre biologisk mangfold har Lørenskauinger en unik mulighet til å leve gode liv.

Har du anbefalt et turmål i marka til en nyinnflyttet nabo?

Lørenskog Venstre vil:

 • Si nei til asfaltert rulleskitrase i skogen. Det tillates ikke nye inngrep i den lille sårbare Hanaborglia. Marka skal sikres som viktig rekreasjons-, natur og opplevelsesverdi, ved å bevare markagrensa. Hindre aktivitetssoner i markas randsoner. Friluftslivet skal også oppleves i nærmiljøet ved å opprettholde grønne lunger i boområdene og grønne ferdselsårer mellom dem og ut i marka.
 • Redusere klimagassutslippene – kommunens klima- og energiplan, med forpliktende mål og konkret oppfølging, skal revideres. Miljøhensyn skal ha overordnet betydning i all kommunal planlegging og drift. Grønn drift av kommunen skal innføres gjennom miljøsertifisering og innføring av rettferdig handel som prinsipp i alle kommunale institusjoner. Pålegge alle nye byggeprosjekter å tilrettelegge for alternative energikilder.
 • Kontinuerlig fase ut kommunens biler til biler med lavere utslipp til luft, fortrinnsvis elbiler. Støtte bildelingsinitiativ for deler av den offentlige virksomheten.
 • At kommunens innbyggere skal ha mulighet for å bruke bildeling, ved å støtte privat etableringsinitiativ.
 • Redusere støybelastningen for boliger utsatt for tungtrafikk fra Feiring, gjennom å sørge for individuelle støyløsninger på de enkelte boligene.
 • Jobbe for at planene om nasjonalpark i Østmarka blir gjennomført.
 • Sikre at bier, insekter og sjeldne planter bevares, fra ulv til sinoberbille. Biologisk naturmangfold skal sikres ved utarbeiding av en god kommunedelplan for naturmangfold.

Utfordringer

Økonomi

 • Vurdere konkurranseutsetting av enkelte kommunale oppgaver. Eksempelvis bygging og drift av private barnehager fordi det offentlige vil ha problemer med å bygge tilstrekkelig med barnehager på grunn av den store veksten.
 • Føre en ansvarlig økonomisk politikk, og ikke innføre eiendomsskatt på bolig.
 • Redusere kommunens låneopptak for investeringer med 200 millioner årlig i forhold til dagens økonomiplan.

Utbygging

 • I det urbane sentrum må grønne lunger prioriteres høyt. Grøntområder må ferdigstilles før det tillates innflytting av leiligheter. Dette sikres gjennom utbyggingsavtaler.
 • Kommunale parker må ha høy kvalitet. Parkene er møteplasser for mange generasjoner, og må bygges i høyden eller på koller for å skape solskinn og støydemping i en fortettet sentrumskjerne.
 • Redusere befolkningsveksten fra 4% til 2% gjennom strenge rekkefølgebestemmelser og detaljerte utbyggingsavtaler
 • Utsette sentrumsutbyggingen på Fjellhammer. Kommunen må gjøre seg ferdig med de store prosjektene som er igangsatt.

Livskvalitet

 • Venstres folkevalgte har et spesielt ansvar for å ivareta interessene til dem som ikke har sterke talspersoner.
 • Beslutninger må fattes nærmest mulig den det gjelder. Den enkelte skal ha en reell påvirkningsmulighet i forhold til sin hverdag.
 • Stå for åpenhet, høy etisk standard og maktspredning i Lørenskog kommune
 • Styrke skolebyggene som sosiale møteplasser i nærmiljøet.

Kandidatpresentasjon

 • Kandidat Bjørn
 • Kandidat Elisabeth
 • Kandidat Girija
 • Siste kandidat: Per Flatberg

Nr. 1 Bjørn: Jeg er Lørenskogpatriot, født og oppvokst på Kjenn, gift med tre barn. Jeg er lærer og barneidrettstrener i håndball. Jeg har vært sentral i politikken i 12 år, sitter i kommunestyret og formannskapet. Jeg liker å slå av en prat med alle og enhver. Asfaltert rulleskitrase i marka vil jeg ikke ha, ikke vil jeg ha for store skoler og i tillegg vil jeg sette på bremsene i utbyggingen. Jeg trives bedre i Østmarka enn på et kjøpesenter. Det flotte med Lørenskog er at det er så mye herlige kontraster, det er urbant men også landlig. Det er mangfoldig og flerkulturelt.

Nr. 2 Elisabeth: Jeg er tobarnsmor, statsviter, selvstendig næringsdrivende og veldig fersk i politikken. Jeg er oppvokst på Røykås, har bodd 14 år i Tyskland og synes det er spennende å bo i en kommune med stort mangfold. Jeg er opptatt av skole og oppvekst og mener vi trenger en Lørenskog-skole som bygger på tillitt og samarbeid mellom lærere, elever og foreldre. Som politiker ønsker jeg alltid å ha fokus på hva som er folks virkelighet og å lytte til dem det gjelder når problemer skal løses. Det gjelder også pårørende til grupper med store utfordringer.

Nr. 3 Girija: Jeg er en 21 år gammel jente som er oppvokst i Lørenskog. For tiden tar jeg en mastergrad i rettsvitenskap ved universitetet i Oslo. Jeg er helt fersk i politikken, men for meg har viktigheten av å ha et samfunn hvor barn kan vokse opp og utvikles i trygge rammer alltid stått sentralt. Jeg synes det er viktig – både av hensynet til mennesket selv og samfunnet – å tilrettelegge for at barn fra ung alder har alle de mulighetene som er nødvendig for at de får realisert alle sine behov, spesielt sosialt og faglig. I forlengelse av dette synet tror jeg det er viktig med en kommune som har ressurssterke lærere, et mangfold av fritidsaktivitetstilbud, et bevart naturmiljø, men som også er urban. Rett og slett en kommune som kan by på noe for enhver.

 

 1. X
 2. X
 3. x
 4. Harald Eid, 1946 Kurland
 5. Tommy Lund Pettersen 1977 Lørenskog
 6. Ottar Berg 1955 Rasta
 7. Christine F. Sunding 1973 Kurland
 8. Aslak Dahle 1997 Fjellhammer
 9. MagdaleneMburu 1971 Rasta
 10. Maria Syltebø Opstad 1977 Kurland
 11. Lars Harald Langøy 1964 Fjellhammer
 12. Nancy Sveen 1978 Rasta
 13. Eirik Øhschlagel 1973 Finstadjordet
 14. Ola Govart Strømme 1959 Rasta
 15. Inger Johanne Tangen 1943 Lørenskog
 16. Jarle Presttun 1977 Rasta
 17. Åse Marit L. Øiestad 1970 Rasta
 18. Signy Rustlie 1938 Lørenskog
 19. Hilde Palmgren 1959 Rasta
 20. Dag Haugland 1955 Rasta
 21. Eva Næss Karlsen 1969 Finstadjordet
 22. Karsten Molværsmyr 1952 Rasta
 23. Cato Myrkaskog 1974 Fjellhammer
 24. Harald Elsebutangen 1953 Lørenskog
 25. Runar Reppe Bell 1975 Rasta
 26. Kirsten Gruner-Hegge 1949 Kurland
 27. Arne Fjørtoft 1937 Lørenskog
 28. Chantel Holmberg 2001 Fjellhammer
 29. Andreas H. Håversen 1998 Lørenskog

Nr. 30, hedersplassen sist på lista) Per: Jeg er en av veteranene I Lørenskog Venstre og har vært engasjert der siden jeg kom til Lørenskog i 1961. Jeg er æresmedlem i partiet. Jeg var kommunestyrerepresentant fra 1975-1991 og varaordfører I 1987-1991, og bidro I disse årene både til å ta vare på Marka og jordbruksområdene i en periode med stort press på arealene. Jeg har vært og er fortsatt en garantist for natur- og miljøvern I Lørenskog og har stor tillit som naturens talsmann og forkjemper lokalt og også nasjonalt. Jeg er også opptatt å begrense utbyggingstempoet i kommunene og sørge for et godt bo- og livsmiljø for innbyggerne.