Venstre sitt alternative budsjett

Venstre er opptatt av å komme frem til et ansvarlig budsjett. Dette ligger nedfelt i en politisk samarbeidsavtale. Utover denne perioden anser vi oss ikke forpliktet til å finne frem til en enighet. Venstre har derfor en protokolltilførsel i det vedtatte budsjettet og årsplan der vi viser til et regneark hvor endringene i investeringer er gjort rede for, og tallmessig kvalitetssikret av administrasjonen.

Reduserer investeringene med 700 millioner

Venstre har justert ned investeringene for de tre årene 2020-2022 med 700 millioner kroner. Det er i hovedsak investeringer knyttet til Fjellhammer som har blitt skjøvet frem i tid. Istedenfor forseres utbygging på Benterud skole der dagens enorme befolkningsvekst faktisk finner sted!

Det vi politikere må styre mot, er når og hvor vi skal bygge en ny skole. Ingen større utbyggingsprosjekter kan igangsettes i Fjellhammer-området før det er ny skole på plass. Vi har ingen hast med reguleringsplanarbeidet for Fjellhammer. Der har vi tid til å være ekstra nøye og grundige. Men reguleringsprosessen får gå sin gang.

I sentrumsområdet mellom Triaden og Metro haster det med å utvikle området med kvalitet. Derfor må det bygges skole på Benterud skole først. Det må bygges en idrettshall for nærområdet og skoletomten samtidig.

Benterud skole med dagens fotballbane

Reduserer veksttempoet

Vi mener samarbeidspartiene ikke legger frem en ansvarlig eller realistisk investeringsplan. Den er ikke ansvarlig fordi den vil øke gjelden formidabelt. Den er ikke realistisk fordi kommunen ikke har en organisasjon til å håndtere et så stort volum på investeringer. I tillegg til dette ser en at kommunen over flere år har et stadig større overheng over vedtatte investeringsprosjekter som ikke blir igangsatt i den vedtatte perioden. Det er et realistisk anslag å si at 50% av investeringer ikke blir igangsatt og de aller fleste av prosjektene blir ført opp på neste års budsjetter.

En slik praksis medfører at politikerne gir fra seg makt og innflytelse til fordel for administrasjonen. Når det vedtas mye mer enn hva som det er mulig å få gjennomført, så mister politikerne styringsretning.

Venstres alternative økonomiplan

  • En økonomiplan for bedre skoleutbyggingspolitikk og bedre integrering.
  • En økonomiplan for redusert byggetakt.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**