Valgprogram 2019-2023

Foto: Sjur V.

Venstre er et sosialliberalt parti – ikke rødt, ikke blått, men ser viktige prinsipper på begge sider. Vi ønsker frihet for den enkelte i et mangfoldig samfunn, samtidig som vi tar ansvar for hverandre og for miljøet. Klimaarbeid og bevaring av naturen er av våre viktigste saker.

Vi ønsker oss et godt samarbeidsklima i lokalpolitikken i neste valgperiode, hvor fokuset må være å utvikle Oppdal til et endra bedre sted å bo og oppholde seg.

Vi vil bidra til en ansvarlig kommuneøkonomi, med mer handling og mindre utredningsarbeid. Vi er et parti for hele befolkningen, og er ikke styrt av særinteresser. Venstre vil være et åpenhetsparti – en garantist for åpne og redelige prosesser.

Godt valg!

 

Våre viktigste saker denne perioden er:

Klima, miljø- og naturvern.

Menneskeskapte klimaendringer og tap av naturmangfold er vår tids største utfordringer. Utfordringene er globale, men vi må handle også lokalt.

 • Lokale klimatiltak skal og må prioriteres, og klimakonsekvenser må vurderes i alle saker som er til behandling.
 • Oppdal kommunes klima- og energiplan skal følges.
 • Stillhet er – og skal fortsatt være en viktig del av naturopplevelsene i Oppdal.
 • Helhetlig og bevisst plan for fremtidig hytteutbygging. Hva, hvor og hvor mye?
 • Aktivt kulturlandskapsvern – uten bonden og dyra forsvinner kulturlandskapet.
 • Sentrumsutvikling må skje på de gående og syklendes premisser.
 • Bevare hverdagsnaturen, og gjøre stier og løyper lettere tilgjengelige.

Menneskeskapte klimaendringer og tap av naturmangfold er vår tids største utfordringer.

Oppvekst.

En god oppvekst varer hele livet. Investering i barn og unge gir den absolutt beste avkastning.

 • Mental helse, sosial og fysisk trivsel hos barn og unge er viktig – bygging av våre barn og unges fremtidshelse er en kjernesak for oss.
 • Oppdal skal være ei allsidig, trygg og inkluderende bygd å vokse opp i.
 • Alle skal ha mulighet til å delta på kultur- og fritidsaktiviteter uavhengig av inntekt.
 • SFO skal være gratis for lavinntektsfamilier.
 • Tettere samarbeid mellom SFO og for eksempel kulturskole og idrettslag om aktiviteter i SFO.
 • Styrke kulturskolen og fritidsklubben.
 • Skolemat i grunnskolen er et fellesansvar.
 • Vi støtter bygging av fotballhall.
 • Barnehagedekningen i Oppdal er god, men flere kommunale barnehager trenger omfattende oppgradering – vi tror ikke på noen stor ny barnehage.

Investering i barn og unge gir den absolutt beste avkastning.

Framtidshelse.

God helse er det viktigste for hver og en av oss her i Oppdal. Da er vi avhengige av et velfungerende lokalt helsetilbud.

 • Helsetjenestene skal være samlokaliserte og lett tilgjengelige for alle.
 • Innføre forebyggende hjemmebesøk og helsestasjon for eldre.
 • Spesialisthelsetjenester og røntgen er en selvfølge i ei bygd med en dagsreise til og fra nærmeste sykehus.
 • Responstid og tilgjengelighet av ambulanse er en svært viktig del av Oppdal sitt helsetilbud, her kan mye gjøres.
 • God livskvalitet i eget hjem lengst mulig krever styrking av ergoterapi, fysioterapi og velferdsteknologi.
 • Idrett, kultur og all annen frivillighet bygger fremtidshelse for utrolige summer hvert år. De må få bedre betingelser og arbeidsforhold.
 • Kultursektoren er svært viktig for å fremme folkehelse – satsing på kultur må ses på som en investering.

Helsetjenestene skal være samlokaliserte og lett tilgjengelige for alle

Landbruk.

Allsidig natur og et veldrevet kulturlandskap er Oppdals viktigste ressurs og merkevare. Et robust fjellandbruk er grunnlaget for kulturlandskap, matproduksjon, friluftsturisme og identiteten til ei levende fjellbygd.

 • Venstre vil at det skal være attraktivt å være bonde i Oppdal i overskuelig fremtid.
 • Venstre vil alltid forsvare bærekraftig matproduksjon med små og mellomstore bruk.
 • Innføre lokale beite- og setertilskudd.
 • Hytteutbygging må tilpasses et levende landbruk.
 • Landbruket må få den statusen det fortjener i lokalsamfunnet vårt.

Venstre vil alltid forsvare bærekraftig matproduksjon med små og mellomstore bruk

Åpenhet.

Du skal sikres rett til medvirkning og innsyn i alle lokale beslutningsprosesser som angår deg og dine. Åpenhet og dialog mellom kommunen, politikere og folket er en selvfølge.

 • Kommunen skal aktivt oppsøke og involvere innbyggerne og fritidsinnbyggerne før beslutninger skal tas.
 • Det skal være lett å bli hørt i saker som betyr noe for deg og dine.
 • Venstre er en garantist for at avgjørelser tas i det åpne rom, ingen bakromsprosesser skal finne sted.
 • Venstre representerer ikke særinteresser – ansvar for hele samfunnet er vårt varemerke.

Venstre er en garantist for at avgjørelser tas i det åpne rom

Kultur, fritid og livskvalitet.

Venstre vil at kultur, idrett og andre aktiviteter innenfor det utvidede kulturbegrepet skal få en større rolle i samfunnet. De skaper store verdier, samtidig som de bidrar til fellesskap, økt livskvalitet og styrket tilhørighet og identitet.

 • Et mangfoldig og inkluderende kulturliv på tvers av nasjonale kulturer og etnisitet, på alle nivå og for alle aldersgrupper.
 • Alle kunstneriske uttrykk skal få komme til syne og bli akseptert.
 • Økt kapasitet og god kvalitet i kulturskolen.
 • Bedre rammebetingelser for frivilligheten og styrket samarbeid mellom frivilligheten og offentlig sektor.
 • Mer åpent bibliotek, med samme åpningstider som kulturhuset.

Venstre vil at kultur, idrett og andre aktiviteter innenfor det utvidede kulturbegrepet skal få en større rolle i samfunnet.