Arealpolitikk og boplikt

Vi bor på øyer og det er ikke ubegrenset med plass her. Vi må tenke oss godt om hva vi bruker arealer til. Grunnen til at mange finner det gode liv i Færder kommune, er at vi har de mange nære «100-meter skogene» rundt oss. De må vi ta vare på. Videre boligutbygging må i størst mulig grad skje ved fortetting. I Færder er det mange boområder med verneverdige bygninger og særegne miljøer. Disse verdiene må vi ta vare på for fremtiden. Samtidig må vi også ha tilgjengelig arealer til dem som vil starte næringsvirksomhet. Venstre mener boplikten på Tjøme, Brøtsø og Hvasser må videreføres. Selv om det er tilfeller hvor det spekuleres i smutthull og omveier, er det liten tvil om at boplikten bidrar til lys i vinduer også vinterstid i disse områdene hvor etterspørselen etter hytter er særlig stor. Landbruket og matjord, verdifull natur og strandsonen må skjermes mot arealbeslag.
Færder kommune burde kjøpe Håøya, både for sikre kulturminner av nasjonal verdi samt sikre friluftsområde for allmenheten.

Færder Venstre vil:

  • Utrede behovet for videre boligutbygging i Færder. Dette må sees i forhold til hva som allerede er regulert til bolig men ikke realisert, tilgjengelig areal uten å berøre natur- og landbruksarealer vi ønsker å bevare, og uten å rasere bomiljøer med stor kulturhistorisk verdi.
  • Utvikle bo- og næringsområder på Veierland.
  • Regulere forsvarets eiendom på Mågerø primært for nærings- og boområder i tillegg til natur- og friluftsområder.
  • Ta initiativ til oppkjøp av tilgjengelige eiendommer som har stor verdi for natur- og friluftsliv. For gamle Tjøme er slike eiendommer og områder kartlagt. Venstre vi at en slik kartlegging skal foreligge for hele Færder.
  • Sikre allmenhetens tilgang til Håøya.
  • Bevare boplikten på Tjøme, Brøtsø og Hvasser.
  • Skjerme landbruket og matjord, verdifull natur og strandsonen må mot arealbeslag.
  • Gjøre det enklere for fastboende og hyttefolk å få gjennomført mindre tiltak der miljø- og friluftsinteresser ikke berøres.
  • Ta initiativ til å etablere forpliktende retningslinjer for byggeskikk og stedstilpasning forankret i plan- og bygningsloven.
  • Styrke kulturminnekompetansen i kommunen.