Helse og omsorg

Venstres helse- og omsorgspolitikk er bygget opp rundt tidlig forebygging og tidlig innsats. Dette betyr en sterkere satsing på kommunehelsetjenesten, på helsesykepleiere, på lavterskeltilbud innenfor psykisk helse samt å til rette for en å innføre ny teknologi i hjemmene slik at de som ønsker det kan bo lengre – og føle seg trygge i sine trygge hjem til tross for høy alder. Færder kommune har så langt ikke blitt rammet av den fastlegekrisen som svært mange kommuner er utsatt for. Tvert imot har rekrutteringen til stillingene i kommunen vært god. Færder Venstre vil arbeide for at kontakten mellom kommunens ledelse og fastlegene utvides og forbedres til beste for befolkningen.

Venstre imøteser den forestående viktige avkriminaliseringsreformen innen rusfeltet som partiet i regjering har bidratt sterkt til. Dette er en reform som ivaretar den svakeste- og mest utstøtte pasientgruppen i samfunnet vårt. Det blir en utfordring å tilpasse reformen til kommunehelsetjenesten og betrakte de rusavhengige som pasienter, ikke kriminelle. Vi mener likevel dette er den eneste farbare veien for å få ned de mange overdosedødsfallene i samfunnet vårt og til å gi så mange som mulig et verdig, velfungerende liv. Samtidig er kampen mot rusavhengighet av alle slag viktig for Venstre. Også innenfor dette feltet gjelder prinsippet og forebygging fremfor reparasjon.
Venstre i regjering har på landsbasis bidratt til en fordobling av antall jordmødre fra 2013 til i dag og ført til at antall psykologer og helsesykepleiere har økt kraftig. Dette er alle stillingsgrupper som er viktige for tidlig innsats, og Færder Venstre vil, i Storting og regjering, følge med på at de statlige rammevilkårene for kommunesektoren i så måte ikke svekkes.

Færders innbyggere er gjennomgående godt fornøyd med kommunens omsorgssektor. Likevel begynner allerede de kommunale institusjonene å merke trykket fra en eldre befolkning. Beboerne på sykehjemmene blir flere, eldre og sykere. Så snart som mulig må vi lære oss å tenke nytt for å bøte på denne situasjonen, blant annet ved å bidra til at flere og nye yrkesgrupper slippet til i sektoren og ved skolere og engasjere frivilligheten i sterkere grad.
Som et prøveprosjekt med formål å drive forebyggende helsearbeid og for avlaste resten av helsetilbudet, vil vi etable en helsestasjon for eldre i samarbeid med Tønsberg, med innkalling fra fylte 75-år.

Færder Venstre vil:

  • Være fastlegeordningens beste venn
  • Gå inn for å starte opp et prøveprosjekt med helsestasjon for eldre
  • Legge til rette for tidlig innsats og forebygging i helsesektoren – blant annet gjennom å bidra til mer fysisk aktivitet og gode ernæringsråd – for alle aldersgrupper
  • Arbeide for å styrke kommuneøkonomien, spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren
  • Skape best mulig samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
  • Redusere legemiddelbruken, ved sykehjemmene, spesielt når det gjelder antibiotika
  • Styrke tilbudet til pårørende til mennesker med psykiske helse- og/eller rusutfordringer
  • Arbeide for å implementere rusreformen i det forebyggende helsearbeidet i kommunen.