Livskvalitet

Færder er og skal være et av de mest attraktive boområdene i landet. Alle innbyggere i Færder kommune skal, uansett alder, fysisk og psykisk form, sikres gode velferdstilbud.

Venstre går inn for å bygge en ny svømmehall i fellesskap med Tønsberg kommune, forutsatt en lokalisering i kort avstand fra vår kommune. Et samarbeid med Tønsberg vil gi oss et moderne anlegg og gi reduksjon i driftsutgiftene.
Seniorene er viktige kulturbærere. Det store mangfoldet av lag- og foreningsaktivitet i denne generasjonen – knyttet til for eksempel kirken, humanitært arbeid, idrett, lokalhistorie, kunst, bridgeklubber m.m.- er viktige i lokalsamfunnet.
På Tjøme og Nøtterøy holdes Frivillighetssentralen i stor grad i gang ved at seniorer hjelper seniorer. Færder har et aktivt kunst- og kulturmiljø med profilerte kunstnere og en rekke gallerier. Her ligger et uutnyttet potensial i arbeidet med å profilere vårt lokalsamfunn. Bevaring og formidling av lokal kultur og tradisjon er viktig for vår identitet.

Færder Venstre vil:

 • Ivareta lokale sykehjem og botilbud for personer med spesielle behov.
 • Arbeide for god tilrettelegging for funksjonshemmede.
 • Ha gode ordninger for hjemmehjelp, hjemmesykepleie og brukerstyrte assistenter slik at folk kan velge hvor de vil bo.
 • Stimulere det lokale idrettsmiljøet.
 • Arbeide for et samarbeid med Tønsberg om en moderne svømmehall (50 m) lokalisert nær Færder kommune.
 • Arbeide for gode gang- og sykkelveier og turstier.
 • Utvikle et moderne bibliotek på Tjøme.
 • Etablere et allaktivitetshus i tilknytning til Haug på Tjøme. Plassert nær skateparken og ungdomskolen, og med kort vei til idrettshallen, kan dette bli et nav for ungdomsaktivitet på Tjøme
 • Stimulere og støtte det store mangfoldet av frivillig arbeid.
 • I samarbeid med lokale initiativ som ”Løypegutta”, Tjøme Løpeklubb og grunneiere, fortsatt arbeide for etablering av en lysløype i området ved ungdomsskolen på Tjøme.
 • Være positive til å ta imot flyktninger og asylsøkere innenfor forsvarlige økonomiske rammer.
 • Bidra til at lag og foreninger trekkes aktivt med i integreringsarbeid.