Miljø

Arealforvaltning er en av de største miljøutfordringene vi har i Færder.
Det er et stort press på kystlinjen, natur- og friluftsområder og landbruksarealer, og her må politikken være fast og fornuftig.
Vi ønsker at naturmiljøet i Færder skal være mest mulig intakt og tilgjengelig for alle. Færder nasjonalpark er et særlig ansvar for kommunen. Det må legges til rette for arbeidsplasser og turisme, men vi må ivareta området for kommende generasjoner. Skjærgården rundt Færder kommune er kanskje Norges mest attraktive område for sjøbasert friluftsliv. Det må bevares som en verdi både for fastboende, ferierende og næringslivet. Kommunen må sikre seg god kunnskap om naturmangfoldet og de viktigste kultur, natur- og friluftsområdene må skjermes mot inngrep. Det bør gjennomføres en utvidet kartlegging av potensielt verneverdige bygninger og områder i kommunen. Vern av miljø omfatter også vern av materielle kulturverdier som bygninger og bomiljøer.

Færder Venstre vil:

 • Føre en restriktiv arealpolitikk med særlig fokus på naturområder med høy verdi, strandsonen og landbruksjord – en politikk som ivaretar vår unike natur og kultur.
 • Opprette en klimasjef i 100% stilling som skal sørge for at den nye klima- og energiplanen blir et levende dokument og at tiltak blir iverksatt.
 • Utvide, tilrettelegge og gjøre kyststiene til attraktive friluftstilbud.
 • Sikre adgang til strandsonen og andre friluftsområder. Etablere stier og parkeringsplasser
 • Legge til rette for sykkelutleie og kollektive transportløsninger.
 • Etablere ladestasjoner på kommunens parkeringsområder.
 • Være pådriver for flere gang- og sykkelstier.
 • Arbeide for lufteområder for hunder i båndtvangstiden.
 • Ikke tillate etablering av private kunstige sandstrender.
 • Arbeide for økt bevissthet knyttet til våre kulturminner og kulturvern.
 • Arbeide for at nasjonalparken blir en ressurs for skolene.
 • Arbeide for økt bruk av anleggene på Bolærne.
 • Vurdere behovet for flere soner med redusert hastighet for båttrafikk i nasjonalparken av hensyn til friluftslivet og dyrelivet.
 • Forby bruk av vannscooter i Færder kommune.
 • Forby lysfisket både i- og utenfor nasjonalparken.
 • Styrke Skjærgårdstjenesten.
 • Styrke oljevernberedskapen i Ytre Oslofjord.
 • Arbeide for overføring av hjemler for kontroll av hummerfisket fra fiskeridirektoratet til lokal oppsynsmyndighet.
 • Følge opp Vannforskriften/EUs vanndirektiv for å nå miljømål om god økologisk og kjemisk miljøtilstand i alle vannforekomster, fersk- og kystvannsforekomster.
 • At vannforskriften skal vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes.
 • Jobbe for å redusere og hindre forurensing av miljøgifter og plastavfall til vannforekomster.