Skole, barnehage og oppvekst

Se hele mennesket, og muligheter for alle, hele livet.
Færder skal være en attraktiv bokommune gjennom alle faser i livet. Vi vil legge til rette for at alle, uavhengig av alder og funksjonsnivå, skal kunne ha et godt og verdig liv. Skoletilbudet på Tjøme og Nøtterøy må bestå etter mønster fra før kommunesammenslåingen.

Vi ønsker en desentralisert skole- og barnehagestruktur og styrking av valgfriheten innen barnehage og skole, både hva gjelder innhold, størrelse, beliggenhet og pedagogisk innhold. Vi vil ha likebehandling av kommunale og private barnehager og skoler. Institusjonene skal konkurrere på innhold og kvalitet. Et godt og velutviklet skole- og barnehagetilbud er viktig for et hvert lokalsamfunn. Motiverte lærere med stor faglig og sosial kompetanse er nøkkelen til en bedre skole.

Færder Venstre vil:

 • Ha en skole som gir opplæring til hele mennesket.
 • Legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta i samfunnet til beste for seg selv og fellesskapet.
 • Sikre en god standard i SFO-tilbudet.
 • Styrke etterutdanningstilbudet for lærerne.
 • Arbeide for at en større del av lærernes arbeidstid går med til elevrettet aktivitet.
 • Starte svømmeopplæringen allerede i barnehagen, og styrke den for skolebarn.
 • Forbedre det psykiske og fysiske helsetilbudet for skoleelevene på alle trinn.
 • Arbeide for økt sikkerhet på skoleveiene.
 • Utarbeide en felles kommunal standard for skolebibliotekene.
 • Sikre god standard og godt inneklima i kommunale skolebygg og barnehager.
 • Sikre en god barnehagestruktur med høy standard, god faglig kompetanse, god bemanning og trygge omgivelser.
 • Sørge for tilpasset opplæring for alle, også for de som utmerker seg positivt
 • Påse at kommunen skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle.
 • Ha på plass systematisk testing for dysleksi og dyskalkuli for alle elever.
 • At spesialpedagogiske tiltak settes inn på et tidlig tidspunkt.
 • Ha fleksibel skolestart, og gi barna mulighet for utvikling gjennom lek.
 • Hjelpe barna der de er gjennom sterkt PPT, skolehelsetjeneste og barnevern.
 • At alle barn som har behov for barnehageplass, gjennom å ha reell full barnehagedekning.
 • Tilby barnehage- og skolebarn variert mat av god kvalitet.
 • At alle kommunale barnehager bør kunne nås med kollektivtrafikk.
 • Benytte den flerkulturelle kompetansen til innvandrere på en positiv måte.
 • Styrke integreringsarbeidet gjennom skole, barnehage og kulturliv.
 • Videreføre ordningen med opplevelseskort, slik at alle får muligheten til å delta.
 • At barnetrygden skal holdes utenfor beregningen av livsoppholdsatsen ved beregningen av sosialstønad.
 • Ha reduserte betalingssatser for barn fra lavinntektsfamilier.