Barnehage, skole og oppvekst

Utdanning jevner ut sosiale, økonomiske og helsemessige forskjeller. I dag øker forskjellene mellom de sterkeste og de svakeste elevene underveis i utdanningsløpet, og sosial bakgrunn har sterk og vedvarende effekt på elevenes prestasjoner. Vi må sørge for at ungdom kan gå ut i arbeidslivet og samfunnet for øvrig med gode kunnskaper og ferdigheter, men også med en nysgjerrighet og en kreativitet som kan bidra til nyskaping.

Venstre ønsker at metodene som brukes i skole og barnehage skal bestemmes av fagfolkene som er med barna i det daglige. Vi ønsker ikke at lærerne bruker for mye av tiden sin på kontroll og rapportering.

 

Barnehage

Barnehagen skal gi barna våre en god start på livet. Det er bedre å bruke nok ressurser på å gi barn den støtten de behøver tidlig, enn å bruke ressurser på å løse problemene senere. Større voksentetthet og pedagogisk kompetanse er en forutsetning for å nå dette målet.

Venstre vil ha et mangfold av barnehager – private, offentlige, ideelle og foreldredrevne – med ulike spesialiteter, som musikk, natur, dyr, kultur, språk osv. Venstre vil også ha et større mangfold av fagfolk i barnehagene for å skape en god oppvekst for flere. Det er fremdeles slik at flere av de barna som behøver det mest ikke får gå i barnehage – derfor vil Venstre ha gratis barnehage for alle barn i lavinntektsfamilier.

Vi vil at alle skal ha et tilbud om barnehageplass i nærheten av der de bor. Dette vil redusere biltrafikk og utslipp, og gjøre hverdagen enklere for familier i etableringsfasen.

 

Skole

Venstre vil ha en god skole tilpasset den enkelte elev. Skolen skal styres av rektor, lærere, foreldre og elever – og minst mulig av politikere og byråkrater. Lærerne underviser best når de har rom til å bruke sin kompetanse og sitt engasjement på sin måte. Derfor ønsker vi å gjøre det enklere å bli forsøksskoler for alternative måter å drive på – for eksempel med varm skolemat, barnehagepedagogikk i småskolen, ekstra satsing på praktiske eller kreative arbeidsmåter, senere start på skoledagen, eller tidligere undervisning i andre fremmedspråk.

Nyutdannede lærere bør få mer veiledning når de trenger det. God og trygg klasse- og skoleledelse motvirker mobbing. Venstre ønsker ikke å innføre flere tester i skolen, eller å knytte insentiver til testresultatene. Vi vil at prosessen for å sette inn spesialpedagogiske støttetiltak forenkles og avbyråkratiseres, slik at den kan gå mye raskere enn i dag. Venstre vil at seksåringene skal leke mer i skolen. Barn behøver et lekemiljø med mange muligheter og få fasiter.

Lier Venstre vil innføre halvårlig opptak i skolen. Halvårlig opptak i skolen vil gjøre det lettere for foreldre å utsette eller fremskynde skolestart for de barna som trenger det. Ved skolestart kan det være så mye som ett år i aldersforskjell mellom de eldste barna som er født i januar og de yngste som er født i desember. De eldste barna gjør det bedre enn de yngste, og jentene gjør det bedre enn gutter. Gutter født sent på året kommer dårligst ut. Samtidig er det viktig å forhindre at familiens økonomiske situasjon skal påvirke valget om utsatt eller tidlig skolestart. Barnehagen bør derfor bli gratis for de eldste barna.

 

Skolefritidsordning (SFO)

Venstre vil at SFO-dagen skal være tuftet på lek og vennskap. Alle barn må få mulighet til å delta. Derfor vil Venstre at SFO skal være gratis for lavinntektsfamilier. Vi vil videreutvikle Sunne Aktive Liunger (SAL) i skolefritidsordningen og ha et bredere tilbud av aktiviteter. Summen av aktiviteter i SFO gir barn mulighet til å oppleve ulike måter å uttrykke seg på og utvikle seg innen flere uttrykksformer.

 

Lier Venstre vil:

 • gi familier tilbud om barnehageplass i nærheten av der de bor
 • ha tilstrekkelig kapasitet i barnehagene til løpende opptak
 • ta initiativ til å få etablert en ny barnehage på Lierskogen
 • bevare naturområder som ligger ved skoler og barnehager, og ellers fremme bruk av naturen i lek og læring
 • ha et løft i svømmeopplæring – obligatorisk for alle 5-åringer i barnehage og styrke svømmeundervisningen i grunnskolen
 • fullføre og utvikle/styrke Sunne Aktive Liunger (SAL) i samtlige skoler og barnehager
 • sørge for alderstilpasset opplæring om kropp, identitet og følelser gjennom hele utdanningsløpet, inkludert barnehage
 • jobbe for å få flere menn i barnehagene
 • innføre fleksibel skolestart med to opptak i året
 • videreføre fritt skolevalg i Lier
 • bevare Oddevall skole
 • legge ned Nordal skole
 • jobbe for etablering av skole med alternativ pedagogikk
 • gi skolene flere muligheter til å søke kommunen om å bli forsøksskoler for alternative måter å drive på
 • tilrettelegge bedre for lek og selvstyrt aktivitet i skolen
 • legge til rette for at ulike løsninger for skolemat kan prøves ut på den enkelte skole
 • jobbe for en mer leksebevisst skole – større frihet til lærerne, og stille krav til at leksene må være tilpasset elevene
 • gjøre norsk tegnspråk tilgjengelig som fremmedspråk og valgfag i ungdomsskolen
 • sikre lærere i lierskolen videreutdanning, slik at de innfrir de nye kompetansekravene
 • tilrettelegge for mer kollegaveiledning, spesielt av nyutdannede lærere, for å styrke lærerne som gode og trygge klasseledere
 • styrke digital kompetanse og teknologiforståelse hos lærere
 • styrke rammene til etter- og videreutdanning av lærere for å gjøre det enklere for læreren å fullføre utdanningsløpet
 • at pedagoger skal være med fra begynnelsen når man tegner og planlegger bygg og uteområder for barnehage eller skole
 • at skoleeier skal ha et tydelig ansvar for å følge opp hver enkelt skoles arbeid med det psykososiale miljøet
 • forebygge mobbing i hele utdanningsløpet, inkludert barnehage
 • at barn som faller utenfor skal få hjelp tidlig
 • ha flere helsesykepleiere og miljøarbeidere inn i skolen
 • arbeide for å heve kvaliteten gjennom å øke de ansattes kompetanse i SFO
 • ha kvalitetsoppfølging av SFO, og samtidig sikre at SFO fremdeles er et sted for barns selvstyrte og selvvalgte aktivitet
 • at SFO inkluderer tilbud innenfor koding, ernæring, fysisk aktivitet, kunst og kultur
 • gjøre forsøk med SFO for de større barna
 • innføre gratis SFO for lavinntektsfamilier og elever med spesielle behov
 • etablere tydelig merkede “Hjertesoner” rundt alle skoler i Lier for å begrense bilkjøring og trafikkfarlige situasjoner
 • at familier som sliter med betaling av barnehage og SFO blir tilbudt veiledning for å løse situasjonen
 • etablere foreldreveiledning
 • legge til rette for økt fysisk aktivitet i grunnskolen i flere fag enn kroppsøving og mer mental trening i skolen