Arbeidsliv, næring og verdiskaping

Mennesker har skaperkraft og behov for å bruke evnene sine til å finne løsninger og se resultater. Kreativitet har best vilkår i et velfungerende liberalt samfunnssystem. Da er konkurransen i markedet åpen og rettferdig, og det offentlige mestrer balansegangen mellom å være aktiv tilrettelegger og upartisk kontrollør.

Det finnes ikke én, sentraldirigert vei til et kreativt og nyskapende Norge. Vinnere kan ikke plukkes ut på forhånd. I et innovasjonssamfunn må vi legge forholdene til rette for et mangfold av forsøk og initiativ. Dermed åpner vi også mange veier til verdiskaping.

Næringslivet er under stadig utvikling. Med den stadig økende bevissthet i befolkningen om våre felles klima- og miljøutfordninger, vokser det frem nye markeder for sirkulærøkonomi og bærekraftige produkter. Bruk- og kast-mentaliteten er på vikende front. Flere og flere ønsker å reparere ting som ryker heller enn å kaste dem og kjøpe nye. Lier Venstre vil stimulere og legge til rette for slik næring.

Lier Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende. Lier kommune må støtte de bedriftene som har framtiden foran seg og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt. Venstre mener Lier kommune må tiltrekke seg kompetansearbeidsplasser for å demme opp for arbeidsreiser ut av kommunen.

Skal Lier være en kommune som skal lokke til seg «grønne» bedrifter og «grønn» næringsutvikling, må vi først og fremst legge til rette med god infrastruktur. Bredbåndutbygging, kollektivtrafikk og miljøvennlig transport må prioriteres. Bosetting bør foregå adskilt fra produksjonsbedrifter, og alt vi utvikler må være i tråd med visjonen «Grønne Lier».

 

Landbruk er næring

Lier Venstre vil støtte innovasjon og næringsutvikling i landbruket og lokal foredling av landbruksprodukter. Lier har hele 12 % av landets grønnsaksareal og er en av Norges største veksthuskommuner. I tillegg blir mye mat pakket og distribuert herfra. Lier har sterke fagmiljø innen de fleste landbruksproduksjoner, og avstand til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås er kort. Som følge av mange utviklingsorienterte og innovative bønder har dette gitt grunnlag for samarbeid mellom produsenter og ledende kunnskapsmiljøer.

Den økende interessen for lokal, sunn mat og framveksten av ny landbruksteknologi er noe av det som gir et åpenbart grunnlag for ytterligere verdiskaping innenfor både landbruket og landbruksrelaterte næringer. Matproduksjon er også en del av grunnlaget for en sterk og framtidsretta merkevare for kommunen.

Venstre mener landbrukspolitikken må sikre at matproduksjonen er trygg, miljøvennlig og langsiktig. Målet om at 15% av landbruksproduksjonen i Lier skal være økologisk bør økes ytterligere, og inkludere mer matproduksjon enn bare grovfôr til husdyr.

Ulempene med sprøyting, belastningen det har på miljøet, på biene og humlene og grunnvannet vårt er store. Venstre ønsker at landbruket i Lier bruker nye, smarte løsninger innen plantevern i kampen mot ugress, sopp og insekter fremfor å ty til sprøyting. Venstre vil at Lier kommune skal være en foregangskommune hva gjelder klimavennlig land- og hagebruk.

 

Helseklynge på Lierstranda

Lier skal være en framtidsrettet og utviklingsorientert kommune, som bygger opp under en grønn og sunn livsstil og et grønt og sunt næringsliv. Mat, helse og miljø er grønne næringer med særlig prioritet. Lier kommune har i sin strategiske næringsplan vedtatt at det skal utvikles en helseklynge på Lierstranda i tilknytning til det nye sykehuset.

Næringsutvikling og kompetanse henger tett sammen. Ved etablering av en helseklynge på Lierstranda vil det være naturlig å se på sammenhengen mellom helse og mat.

 

Lier Venstre vil:

 • arbeide for rask og forutsigbar saksbehandling for næringsdrivende
 • stimulere til mer effektiv samhandling mellom næringsdrivende og kommunen, tilrettelegge for kunnskapsbasert næring
 • videreutvikle Lier kommunes digitale tjenester for næringslivet med effektive selvbetjeningsløsninger
 • skape utvekslingsopplegg mellom kommunalt ansatte og gründerbedrifter for å skape mer forståelse for hverandres virkelighet
 • bruke kommunens innkjøpsmakt til å etterspørre innovative og grønne løsninger
 • skape rom for rettferdig konkurranse for lokale små og mellomstore bedrifter
 • innføre krav om at minst 10% av kommunens innkjøpsbudsjett skal gå til små og mellomstore bedrifter
 • fortsette satsingen på læreplasser, vektlegge læreplasser ved offentlige innkjøp
 • oppmuntre til sosialt entreprenørskap rettet mot helse og omsorg
 • arbeide for mer entreprenørskap i skolen
 • styrke og videreutvikle Lierlaben
 • arbeide for smart og miljøvennlig lokalisering av bedrifter i bransje- og næringsklynger
 • se på allerede etablerte næringstomter og hvordan de kan utnyttes bedre
 • framsnakke gründere i kommunen
 • stimulere til samarbeid med barne- og ungdomsskoler og næringslivet
 • stimulere til innovasjon og gründerskap i egne kommunale virksomheter
 • gi ulike former for bistand til kommunalt ansatte som har en idé til et kommersielt produkt (permisjon, stipend, operativ støtte el.)
 • stimulere sirkulær økonomi ved å legge til rette for bedrifter som driver med gjenbruk og reparasjon
 • styrke grunnlaget for å etablere flere arbeidsplasser i Lierbyen
 • stimulere til lokal foredling av landbruksprodukter
 • stimulere til innovasjon, vekst og utvikling i veksthusnæringen
 • arbeide for at kommunens innkjøpsstrategi skal stille krav om miljø, innovasjon, etikk og seriøsitet i arbeidslivet
 • legge til rette for å få REKO-ringen til Lierbyen