Utslippene går ned i Akershus

Venstres gruppe i fylkestinget (fra venstre: Eirik Bøe, Solveig Schytz og Tord Hustveit), foto: Viken Venstre

Klimagassutslippene i Akershus gikk ned med cirka 10 prosent fra 2009 til 2017, og utslipp fra veitrafikk gikk mest ned med ca. 20 prosent. I perioden 2011 til 2017 gikk utslippene i Akershus ned med hele 16,5 prosent.

Bærekraft i førersetet

Akershus fikk på plass bærekraftrapportering i 2016, som første fylket i landet. Bærekraftrapporten for 2018 viser at de direkte klimagassutslippene i fylket går betydelig ned.

– Dette har vært et stort utviklingsarbeid over flere år for å systematisere arbeidet med klimaregnskap, klimabudsjett og nå også arealregnskap som viser hvordan nedbygging av natur og matjord påvirker klima, sier Eirik Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus.

Venstre er veldig glad for det systematiske arbeidet og den positive utviklingen de siste årene, og er opptatt av at det må fortsette. For å nå 1,5 graders-målet i Parisavtalen må det jobbes systematisk, ikke bare i storting og regjering, men i alle kommuner og fylker.

Venstre sikrer fart i arbeidet med å få ned utslippene

– Klima- og energi-planen for Akershus som ble vedtatt våren 2018 hadde mål om 50% klimakutt innen 2030, dette målet ble oppgradert straks den nye FN-rapporten kom i august 2018: Målet vi skal nå er 1,5 graders-målet i Parisavtalen, og vi har travelt, understreker Bøe.

– Ca. 75% av klimagassutslippene i Akershus kommer fra transport, derfor har vi prioritert tiltak i transportsektoren høyest, med flere gang- og sykkelveier, mer kollektivtransport og tilrettelgging for nullutslippsbiler, sier Solveig Schytz, leder for hovedutvalg for Samferdsel.

– Samtidig har det vært jobba systematisk med å kutte utslipp også i bygg-sektoren, understreker hun.

Noen av de viktigste trendene:

  • Siden Ruter ble etablert i 2007 har veksten i kollektivtrafikken i Akershus vært på 80% (2018-tall. 2019-tallene kommer i mars). Samtidig har befolkningsveksten vært på ca 20%.
  • Fra 2017 er det for første gang en nedgang i personbiltrafikken også i Akershus, ikke bare i Oslo.
  • Andelen elbiler har økt formidabelt, og Akershus er det fylket i landet som har flest elbiler.

– De viktigste redskapene våre har vært Areal- og transportplan for Oslo og Akershus, Regional plan for klima og energi og Samferdselsplan, understreker Schytz.

– Vi har greid å prioritere økt kollektivtransport og samtidig holde holde billettprisene nede. Kollektivtrafikken skal være fossilfri fra 2020 og utslippsfri fra 2028. Nesoddbåten er nå elektrifisert, neste ut er hurtigbåtene, legger Schytz til.

– Systematisk arbeid for tilrettelegging for nullutslippskjøretøy, bygging av ladepunkter for el-bil, fyllestasjoner for hydrogen og fortsatt fordeler for nullutslippsbiler i bomringen har vært avgjørende. At regjeringen har holdt fast på elbilfordelene i avgiftspolitikken har også vært en avgjørende forutsetning, sier Eirik Bøe.

Fossil energi brukes ikke lenger til oppvarming av bygg, og det har vært jobbet systematisk med energisparing ved oppvarming av bygg. Nye skolebygg bygges i tre og i plusshusstandard.

– Venstre er opptatt av at dette må fortsette, og kommer til å fortsette å gjøre vårt i Viken, avslutter Solveig Schytz, som også er Venstres gruppeleder i nye Viken fylkesting.