Alternativ retning for Oslo

Oslo Venstres bystyregruppe, Line Owren Fotografi

Venstre foreslår 216 millioner mer til Osloskolen, månedskortprisen settes ned til 590 kroner, rusomsorgen styrkes med 48 millioner og det investeres i parker, grøntområder og gågater.

Les budsjettet i sin helhet her

I Venstres alternative budsjett for Oslo viser partiet hvordan pragmatiske løsninger i sentrum av politikken, kombinert med høye ambisjoner for miljø og klima er den beste oppskriften for byen.

– En grønnere by er lettere å få til hvis man fjerner den røde dogmatiske pengebruken fra budsjettet, sier Hallstein Bjercke, gruppeleder for Oslo Venstre.

Skole

Venstre har høye ambisjoner for alle elever i byen. Hovedgrepet vårt for skolen i dette budsjettet er å øke grunnfinansieringen til grunnskolen med 216 millioner mer enn byrådet foreslår, slik at vi løfter hele Osloskolen.

Venstre foreslår også å begynne innføringen av et 11. skoleår i Oslo for de elevene som ikke er klare for å begynne i videregående opplæring.

Fra skolestart 2020 vil alle elever på 1.- og 2.-trinn i Osloskolen få gratis halvdagsplass i AKS. Venstre støtter denne satsingen, men mener fortsatt byrådet burde begynt utrullingen av gratis AKS med de elevene som ikke hadde råd til å delta, fremfor å basere dette på geografi. Når det gjelder 3.- og 4.-trinn fortsetter byrådet med sin geografiske tilnærming. Venstre foreslår i stedet at det for 3.- og 4.-trinn legges opp til en modell der alle elever som kommer fra husholdninger med inntekt under 1 million kroner, får gratis halvdagsplass.

Miljø

Transport er fortsatt den desidert største kilden til utslipp, men kollektivandelen, sykkel og gange går opp, bilbruken ned og elbilandelen er økende. Dette er en utvikling som må fortsette. Derfor er hovedgrepet vårt på miljø å redusere prisen på månedskortet til 590 kroner, å øke støtten til klimafondet som blant annet støtter utbygging av ladeinfrastruktur i sameier og borettslag, og å etablere 1100 nye offentlige ladepunkter i året. Vi foreslår også å øke piggdekkgebyret.

I tillegg fortsetter satsingen på sykkelvei og flere attraktive gågater. For å gjøre sentrum mer tilgjengelig og attraktivt, ønsker Venstre å opprette en egen pott der næringsdrivende og andre kan søke om midler til bylivstiltak.

Rusomsorg

I dette budsjettet ligger det en betydelig styrking av rusomsorgen generelt. Venstres mål er at alle rusavhengige som ønsker det skal få tilbud om tjenester som er tilpasset dem, når de ønsker det. Det krever en styrking av rehabiliteringstilbudet, ettervernet, boligtilbudet, personlig oppfølging og helsetilbudet. Det krever også at vi ikke bygger ned eksisterende institusjonstilbud til rusavhengige.

Venstre foreslår å utvide brukerromstilbudet i byen med både døgnåpent brukerrom på Prindsen, i tillegg til flere nye brukerrom, også mobile enheter. Vi setter også av midler til etablering av et eget værested for rusavhengige, som vi ønsker at skal lokaliseres i nærheten av de etablerte hjelpetiltakene i sentrum.

Strukturelle grep for en mer effektiv kommune

Oslo har en god og stabil økonomi, men det er stort behov for å modernisere forvaltningen i kommunen. Venstre mener at det er grunnlag for å gjennomføre flere reformer for å styrke det økonomiske handlingsrommet i Oslo kommune framover. Disse endringene vil også bidra til en mer effektiv kommune som kan levere bedre tjenester til innbyggerne.

Venstre foreslår:

  • Ny pensjonsordning for nyansatte etter 1. juli 2020
  • Innføring av incentivordning for lavere sykefravær
  • Sentralisere og profesjonalisere alle driftsanskaffelser i kommunen
  • Stoppe rekommunalisering av sykehjem og åpne for private barnehager

Oslo kommune har et skyhøyt sykefravær. Bare ved å få sykefraværet ned fra dagens 7,6 prosent til 6,7 prosent, som er snittet i norske kommuner, sparer Oslo kommune omlag 1,7 milliarder kroner. Ved å stoppe rekommualisering av sykehjem og åpne for private barnehager sparer Oslo kommune om lag 50 millioner kroner i året.

Les budsjettet i sin helhet her