Venstre og jordvern

Ole-Andreas Lilloe Olsen er gruppeleder for Venstre på fylkestinget i Viken , Foto: Johan Malvik

En overskrift og et oppslag i Romerikes Blad den 10. august er egnet til å gi et helt feilaktig inntrykk av Venstres jordvernpolitikk. Vi vet dette opprører flere av våre velgere og vi har derfor et behov for å klargjøre partiets politikk, skriver Ole Andreas Lilloe-Olsen, gruppeleder for Venstre i fylkestinget i Viken.

Venstre har vært ledende i jordvernpolitikken. Våre stortingsrepresentanter Abid Raja, Ola Elvestuen, Pål Farstad og André Skjelstad sto bak forslaget til den nasjonale jordvernstrategien som har en kraftig reduksjon i omdisponering av dyrket mark som mål.

Venstre har en nullvisjon for nedbygging og ønsker å stanse både samfunnets og næringens egen omdisponering av dyrket og dyrkbar mark mest mulig. Nasjonalt har vi programfestet forbud mot omdisponering til en rekke formål.

I Vikens program har vi fulgt opp og vedtatt følgende formulering: Venstre vil ikke omdisponere dyrket og dyrkbar mark til boliger, fritidsboliger, næringsbygg og idrettsanlegg, og kun tillate slik omdisponering til kritisk infrastruktur som veg og bane der det ikke finnes andre gjennomførbare alternativer.

Og fra nasjonalt dokument: Jordvern er en forutsetning for fremtidig matproduksjon. Venstre vil derfor styrke jordvernet og sikre vern av produktiv matjord mot irreversible endringer. Vi ønsker at bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrket mark ikke skal være tillatt. Vern av dyrket jord vil også bidra til mindre utslipp av klimagasser som følge av mindre behov for nydyrking og mindre karbontap fra jord og vegetasjon.

Dyrket og dyrkbar mark er en begrenset ressurs. Det tar om lag 2000 år å danne et ti centimeter tykt lag med mineraljord, så for alle praktiske formål er det også en ikke-fornybar ressurs. Jordens dyrkede areal synker dramatisk, samtidig som befolkningen fortsatt vokser. Antall dekar per person går stadig nedover.

I Norge er vi avhengige av stor import. Vi produserer bare halvparten av de jordbruksvarene vi forbruker selv. Bare 3 % av landets areal er dyrket og under 2 % er bebygget. Matproduksjon og andre formål trenger ikke å slåss om de samme arealene.

Venstre i Nes har satt en rekke forutsetninger om å opprettholde matproduksjonen ved anleggelse av solcelleparken på Esval. Om dette lar seg gjøre er fortsatt et åpent spørsmål. Vi som representerer Venstre i Viken fylkeskommune, som er politisk og juridisk ansvarlig for Akershus energi, har i alle fall en klar holdning om at det er uaktuelt å støtte en omdisponering av dyrket mark som medfører redusert matproduksjon.

Dette innlegget stod på trykk i Romerikes blad 20. august.