Uttalelse: Ja til samtykkelov!

Uttalelse vedtatt av Oslo Venstres Hovedsstyre 27.08.2020

Voldtekt og seksuelle overgrep er en av de mest alvorlige frihetsberøvelsene et menneske kan blir utsatt for. En nasjonal omfangsundersøkelse publisert av ‘Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress’ i 2014 konkluderte med at nesten én av ti kvinner i Norge har vært utsatt for voldtekt minst en gang i løpet av livet, halvparten før fylte 18 år. Mørketallene er store, og de fleste tør ikke å anmelde. Lovverket er mangelfullt, og de aller fleste overgrepssaker henlegges.

Rettergangen i voldtektssaker er også ofte begrenset. Riksadvokaten har flere ganger kritisert politiet for å ikke bruke hemmelige etterforskningsmetoder, bruke for lang tid på etterforskningen, og å ikke kvalitetssikre etterforskningen av voldtektssaker. Sjeldent blir alle mistenkte gjerningspersoner og vitner avhørt. Og de aller fleste voldtektssaker blir raskt henlagt.

I dag er heller ikke seksuell omgang uten samtykke nevnt i straffeloven. Ifølge norsk straffelov kan ikke overgrep etterforskes som voldtekt uten trusler og vold involvert. Et samlet Storting var i 2018 enige om at voldtektsparagrafen skulle tolkes dit hen at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt, men virkeligheten er en annen i overgrepsutsattes møte med politiadvokatene. I 2012 ble kun en av fem saker anmeldt som voldtekt i Oslo politidistrikt, omkodet til “seksuell handling uten samtykke”, etter straffelovens § 297. Blant annet FNs kvinnekomité og Amnesty International har kritisert Norge for å ikke innlemme sex uten samtykke i voldtektslovgivningen.

Oslo Venstre mener det behov for en styrket innsats mot voldtekt, og bedre støtte for ofre av slike forbrytelser. Det er derfor nødvendig en voldtektsbestemmelse som tydeliggjør at seksuell omgang mot en persons vilje er voldtekt, også uten bruk av vold, tvang eller utnyttelse av sårbar situasjon, og at personer som rammes får hjelpen de har behov for gjennom oppfølging og erstatning.

Oslo Venstre vil:

  • Innlemme fravær av samtykke i voldtektsparagrafen i straffeloven.
  • Sørge for at overgrepsutsatte over hele landet blir fulgt opp fysisk og psykisk etter modell fra legevakten i Oslo.
  • Sørge for at som hovedregel alle kjente mistenkte gjerningspersoner skal avhøres i overgrepssaker.
  • At politiet årlig må legge ut rapporter med utfyllende statistikk om etterforskningen av overgrepssaker.
  • Senke terskelen for å få voldsoffererstatning etter overgrep.