Domstolsreformen

Sjur Skjævesland, (Foto: Monica Haugen)

Regjeringspartiene og Frp er blitt enige om innholdet i domstolsreformen. Enigheten innebærer en styrking av domstolene og rettssikkerheten.

Kompetente og uavhengige domstoler er en bærebjelke i den moderne rettsstaten. Domstolene skal sikre oss som er borgere likhet for loven og treffe avgjørelser som er juridisk forsvarlige.

Noen tingretter er svært små, og saksbehandlingstida i tingrettene varierer mye. Noen tingretter har over mange år hatt mye lenger saksbehandlingstid enn andre. Dette utfordrer rettssikkerheten. Ved å samle flere domstoler i samme rettskrets kan ekstra ressurser settes inn der behovet er størst, og saksbehandlingstiden vil derfor bli jevnere.

Domstolsreformen innebærer for Innlandet at:

  • Antall fast bemannede rettssteder for tingrettene og jordskifterettene opprettholdes som nå
  • Den faste bemanningen (dommere og administrativt personale) ved hvert enkelt rettssted opprettholdes eller økes. Dette sikrer at viktige kompetansearbeidsplasser opprettholdes på steder som Tynset og Fagernes.
  • Det tilføres økte ressurser til tingrettene/jordskifterettene. Nasjonalt inneholder det vedtatte statsbudsjettet for neste år en økning på rundt 40 nye dommerstillinger.
  • Det blir en sorenskriver i Oppland og en i Hedmark, og sorenskriveren skal være likestilt sorenskriver på alle rettsstedene (det betyr at ingen av de nåværende tingrettene blir «avdelingskontor».
  • Flere dommere ansatt i samme rettskrets medfører et større fagmiljø og dermed større samlet kompetanse og gjør at hele domstolen i enkeltsaker kan gjøre nytte av den spesialkompetanse den enkelte dommer har på ulike rettsområder, som for eksempel saker som gjelder barn. Dette styrker rettssikkerheten for oss som bor i Innlandet.
  • Flere dommere ansatt i samme rettskrets medfører også at det blir lettere å disponere ressursene slik at saksbehandlingstiden går ned og utjevnes mellom rettsstedene. Dette får man til ved at en dommer på ett rettssted «lånes ut» til å ta en sak på et annet rettssted slik at saksbehandlingstiden jevnes ut.
  • Domstolsadministrasjonen (domstolenes administrative sentralenhet) kan ikke nedlegge rettssteder uten at dette er besluttet av Stortinget.

Det var mye kritikk mot arbeidet med domstolsreform før beslutningene ble truffet, særlig fra Sp og Ap. Etterpå er det blitt ganske stille. Jeg tror grunnen til dette er at domstolsreformen styrker rettssikkerheten uten å føre til sentralisering.

Sjur Skjævesland

Fylkesleder i Innlandet Venstre, Ridabu