Innlandet Green deal

Klima
Venstre har høyere ambisjoner for klimapolitikken., Foto: iStock

Politisk uttalelse vedtatt på Innlandet Venstre sitt årsmøte 20.februar 2021.

Innlandet Green deal

Det grønne skiftet og sirkulærøkonomien gir en gedigen, grønn mulighet for Innlandet. Fram til 2030 skal Norge, Europa og verden kutte store utslipp av CO2. I praksis skal mye brunt karbon ut og grønt karbon inn.

Innlandet har store lagre av grønne råstoffer, god tilgang på vannkraft og mye digital kompetanse. Sammen med flinke hender og hoder i mange bransjer gjør dette at vi er godt rustet for å bidra til å bygge nye industrieventyr, skape tusenvis av nye arbeidsplasser og kutte millioner av tonn utslipp.

Vi er skogens konge
Innlandet har 40 prosent av all skog i Norge. Vi har Moelven Industrier, som er landets desidert største sagbruksaktør og trebygger og verdens høyeste trehus er bygd i vår region. Forestia i Våler ønsker å etablere Norges største fabrikk for gjenvinning av rivningstrevirke til bruk i nye trematerialer. Effekten av dette vil både i klimagevinst og arbeidsplasser være mye større enn å bruke det samme virket til biodrivstoff. Her må regelverket endres slik at sirkulære innovasjoner kan realiseres.

Det er ikke mulig å nå klimamålene uten en god skogforvaltning. Det må både plantes mer, hogges mer og vokse mer. For Innlandet er det viktig å utvikle nye sorter trær som kan møte et klima i endring. Vi må også utvikle og plante mer lauvskog og utnytte dette mer til treindustri. Både bjørk, kirsebær og bøk er tresorter som kan gi oss både klimanytte og nye produkter. Videre må rammevilkårene for alle involverte grunneiere, produsenter, og utviklere være best mulig tilrettelagt for en gjennomføring av dette grønne skifte.

Vi bruker ressursene flere ganger

Vi ønsker å endre produsentansvaret slik at industrien lager produkter og emballasje som kan kildesorteres og bli til nye produkter. For å skape et marked for resirkulerte råvarer må produkter designes for gjenvinning.

Sammen med Sirkulær Solør, BioSIP på Gjøvik, SINTEF Raufoss Manufactoring, NCE Heidner på Hamar, 7sterke i Glåmdalen og det nye ARENA-programmet Norwegian Wood Cluster, er Innlandet i ferd med å ta en helt sentral posisjon innen grønn sirkulær økonomi i Norge.

Venstre har gjennom det siste året fått gjennomslag for 125 mill kr til sirkulære satsinger på statsbudsjettet. Nå må vi øke dette til 1 mrd kr årlig og det må etableres et eget statlig Sirkularia akkurat som Enova.

Vi skal forsyne Norge med biokull
En satsing på biokull i Norge ble trukket fram i Granvolden-erklæringen, etter påtrykk fra Venstre. Nå er den første biokullfabrikken i Norge bygd og satt i drift på Rudshøgda i Innlandet. Biokull er mikroversjonen av karbonfangst og lagring. I tillegg kan biokull brukes både til jordforbedring og erstatte kunstgjødsel, tilsettes i dyrefôr og forsinke vann. Dette er en stor industri under oppbygging og Innlandet ligger i front. Innlandet Venstre mener det ligger godt til rette for å bygge 5 nye biokullfabrikker i Innlandet innen 2025.

Batterilandet reiser seg
Innlandet er godt posisjoner for etablering av batterifabrikker. Vi har folk, arealer, kraft og et stabilt og kjølig klima som egner seg for slik produksjon. Trevirke og biokull er også i ferd med å bli et viktig råstoff til batteriproduksjon. Sammen med den store kompetansen på industriroboter og bruk av lette materialer har vi et fortrinn. Men vi må samordne innsatsen for å nå fram i konkurransen med andre deler av landet. Innlandet Venstre vil at Grønn Framtid-programmet må utvides fra å gjelde for gamle Oppland og til å gjelde hele Innlandet – og at det må tilføres 100 mill kr for å bidra til å etablere batterifabrikker, grønne datasentre og nye solparker

Innlandet Venstre vil:

  • Etablere Sirkularia for sirkulær økonomi, slik Enova er for klima
  • Utvikle Grønn Framtid-programmet for hele Innlandet og tilføre 100 mil kr i investeringskapital
  • Stryke Regionalt Forskningsfond for Innlandet
  • Sikre nye studier og flere studieplasser innen bærekraft, bioøkonomi og sirkulær økonomi ved Høgskolen i Innlandet og NTNU
  • Videreføre Klimasats for grønn om stilling og klimakutt i kommuner og fylker
  • At alle nye offentlige bygg i Innlandet skal bygges i massivtre der dette er mulig