Kvalitet i alle ledd, til elevens beste

Politisk uttalelse vedtatt på Innlandet Venstre sitt årsmøte 20.februar 2021.

For å gi et best mulig tilbud til elvene, må vi sikre kvalitet i alle ledd. Utdanningsinstitusjonene, skoleledelse, de som underviser, de som hjelper dem som underviser, og elevene selv, er en del av denne kjeden.

En kjede består av deler som henger sammen. Lærerutdannerne bør derfor selv få muligheten til å undervise jevnlig for å holde seg á jour med arbeidet i skolen. Innlandet Venstre ønsker derfor å innføre en prøveordning der lærerutdannere og lektorer og adjunkter i skolen bytter plass i perioder.

Det er like viktig at inspektører og avdelingsledere på den enkelte skole har undervisning i sin stillingsbeskrivelse, og at avdelingsledere i videregående skole har kompetanse i fag i avdelingen de skal lede.

Alle som underviser må ha et fast tilbud om relevant videreutdanning gjennom hele yrkeskarrieren, og i alle deler av skolesystemet. Regjeringen har stått for et godt etter- og videreutdanningstilbud, spesielt for grunnskolelærere. Nå må vi også få på plass et tilbud som gjelder fag i videregående skole.

Flere lærere faller fra de første årene i yrket. For å motarbeide dette vil vi satse på en mer praksisrettet lærerutdanning, der studiet legger mer vekt på praksis i skolen. Lærerne, adjunktene og lektorene bør tilbake til statlig forhandlingsområde, slik at man kan vurdere å bruke lønn som et positivt virkemiddel for å få flere til å stå i yrket.

Alle elever og andre ansatte i skolen har rett på et trygt lærings- og arbeidsmiljø. Ansatte i skolen skal ha rett til informasjon om farlige og voldelige elever i tråd med skolens generelle plikt til å beskytte arbeidsro, trivsel og trygghet for elevene og skolen som arbeidsplass. Venstre vil derfor også evaluere virkningen av paragraf 9A i opplæringsloven, i dialog med elevorganisasjonen og partene i skolen.

Innlandet Venstre vil sikre større valgfrihet for elevene. Vi vil derfor beholde norsk, realfag, historie, samfunnsfag, engelsk og fremmedspråk som kjernefag, men gi større rom for å velge programfag allerede fra VG1. Fritt skolevalg innenfor visse rammer hører også naturlig inn under elevenes valgfrihet. Siden Innlandet fylket har vedtatt et nærskoleprinsipp, bør det være et mål for det nye fylket at de ulike regionene har et tilnærmet likt utdanningstilbud for å sikre et likeverdig opplæringstilbud til alle elevene i fylket. Innlandet Venstre vil sikre større valgfrihet for elevene innenfor sin region som sikrer et mest mulig likeverdig opplæringstilbud, dette krever en tilnærmet likeverdig tilbudsstruktur mellom regionene.

Vi mener det må finnes ulike løp med større fleksibilitet innen yrkesfag. YSK og 1+3 år på yrkesfaglig utdanning må inn som faste elementer i videregående opplæring. På samme måte må fagbrev for voksne og samarbeidet med næringslivet styrkes for gi mer ny kvalifisert arbeidskraft.

For at elevene skal få et faglig godt og tilpasset opplæringstilbud, ønsker vi å vurdere en norm for antall elever pr. lektor eller adjunkt i videregående skole. Innlandet Venstre ønsker også å senke antall elever pr. kontaktlærer fra ca. 30 ned til 15.