Redd naturen – vern Østmarka – Leserinnlegg i RB 20. mars

Foto: Eva Næss Karlsen

Lørenskog Venstre har kommet på trykk i Romerikes Blad med flere leserinnlegg i 1. kvartal 2021. 20. mars hadde Harald Eid leserinnlegg om Østmarka, se under.

I Aftenposten 29. mars er det en god artikkel om “Verdifull natur tett på storbyen” om at man er stort skritt nærmere Østmarka som nasjonalpark. Her vises det til rapporten fra NINA Naturverdier i Østmarka og det viktige initiativet fra Østmarkas Vennes og ikke minst Ola Elvestuens innsats i lokalpolitikken i Oslo og som klima- og miljøminister.

Østmarka nasjonalpark er en viktig sak for Lørenskog Venstre!

Leserinnlegg av Harald Eid: “Redd naturen – vern Østmarka!”

FN har bestemt at vi nå skal ha verdenstiår for restaurering av økosystemer. Tap av natur og økosystemer er i dag en stor trussel i verden.

Natur går tapt og økosystemer og næringskjeder forsvinner. De ville dyrene mister sine leveområder og sitt livsgrunnlag. Vi får et stort artstap på alle nivåer i økosystemet. Arter av virus, bakterier, lav, sopp, dyr og fugler blir borte for alltid. Vi har en balanse og et økosystem i naturen som har utviklet seg i flere hundre millioner år som vår generasjon i stor grad klarer å ødelegge.

Dette har store følger for mennesket og verden. Arter av insekter og mengden av insekter er i stor tilbakegang. De har en viktig funksjon i næringskjeden. Insekter er bl.a. viktig for pollinering av frukt og grønnsaker og dermed for matproduksjonen i verden.

Vi har en rask befolkningsøkning i verden samtidig som matproduksjonen går ned pga. ødelagte næringskjeder og klimaendringer. Det betyr mer sult i verden, flere flyktninger og mer krig og konflikt. FN ser at ødelagte økosystemer også har alvorlige politiske konsekvenser.

Tvinges til «nærkontakt»

Pga. ødelagte leveområder kommer ville dyr tett på menneskene. De ønsker egentlig å leve lengst borte fra sin verste fiende, mennesket. De ville dyrene blir tvunget til å leve tettere på husdyr og mennesker, og sykdommer (zoonoser) kan lettere bli overført fra dyr til mennesker. Dette gjelder f.eks. infeksjoner både med bakterier og virus. Infeksjoner er nå en større trussel mot mennesket pga. resistente bakterier og viruspandemier.

Mange eksperter ser vår nåværende pandemi i en slik sammenheng, og at vi vil få en ny pandemi hvis vi fortsetter å ødelegge naturen. Samtidig kan naturen være vår redning hvor vi kan finne nye antibiotika og antivirale medisiner, men da må ikke artsmangfoldet forsvinne slik som i dag.

I Europa er det nå en ny trend, rewilding. Det betyr at man ønsker å restaurere og bevare vill natur. En ønsker å opprette intakte økosystemer og få ville dyr tilbake der de tidligere har levd. Dette er viktig for oss mennesker både for den fysiske og mentale helse. Det finnes i dag 10 ganger flere ulver i Tyskland enn i Norge på et mindre landareal. Her bor det 15 ganger flere mennesker enn i Norge og flere husdyr. Før i tida gresset millioner av europeisk bison på de europeiske gressletter. Nå er det bare få dyr igjen i en skog mellom Polen og Hviterussland. En vil nå prøve å få dyrene tilbake på gamle leveområder.

Et viktig lokalt bidrag

Hva kan vi gjøre lokalt på Nedre Romerike? Det viktigste vi kan gjøre er å opprette en nasjonalpark i Østmarka. Det har nå kommet en rapport om naturverdiene i Østmarka fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). Denne er utarbeidet på bestilling fra Statsforvalteren (Fylkesmannen) i Viken. Konklusjonen er at de aktuelle områdene i kommunene Oslo og Nordre Follo fyller kriteriene etter naturmangfoldloven for å bli en nasjonalpark.

Mye natur er ødelagt av flatehogster og drenering av myrer, men mye er også bevart. Ved restaurering og bevaring kan en få et verdifullt område for gode økosystemer og næringskjeder, og mange rødlistearter kan bli reddet. Vi i vårt område kan altså bidra positivt i verdenstiår for restaurering av økosystemer.

I 2012 ble planen om nasjonalpark i Østmarka fremmet Østmarkas Venner. Denne saken har politisk blitt frontet av Venstre og særlig Venstre-politiker Elvestuen. Den vil antatt bli behandlet politisk neste år i regjeringen. Det har altså gått 10 år fra den ble foreslått. Må Norge være så byråkratisk? Resultatet vil antagelig bli at det vil være en miljøvernminister fra Senterpartiet og at det derfor ikke vil bli noen nasjonalpark. Sp er imot nasjonalpark i Østmarka. De Grønne (MDP) og SV vil ha sparket en vaktbikkje for miljøet (Venstre) ut av miljødepartementet og fått innsatt en Ap/Sp-regjering med en miljøvernminister fra Sp. Med en miljøvernminister fra Venstre ville det helt sikkert blitt en nasjonalpark.