Venstre foreslår innføring av fylkeskulturpris for Innlandet

Foto: Benedicte Røvik

Venstres fylkestingsrepresentant Erik Ringnes har sendt inn forslag om innføring av fylkeskulturpris for Innlandet.

Les forslaget i sin helhet:

Forberedt forslag:

Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren utarbeide forslag til en fylkeskulturpris for Innlandet fra og med 2022. Saken oversendes Hovedutvalg for kultur for utforming av vedtekter og rammer for tildeling av prisen, – med innstilling og endelig vedtak i fylkestinget i desember 2021.

Hedmark fylkeskommunes hadde en fylkeskulturpris som ble delt ut årlig fra 1984 og fram til sammenslåingen med Oppland fylke 1. januar 2020. Prisen ble tildelt enkeltpersoner bosatt i Hedmark og kunne også i helt spesielle tilfeller tildeles grupper, organisasjoner, lag og institusjoner. Formålet med fylkeskulturprisen var å stimulere til utviklingen av kulturlivet i fylket og være en oppmuntring til nyskaping og ekstraordinær innsats. Jury for prisen ble ledet av fylkesordføreren og bestod ellers av fylkesråden med ansvar for kultur, samt tre representanter fra fylkestinget. Alle kunne foreslå kandidater, jfr vedtektene i vedlegget. Prisen ble delt ut på fylkestingets siste møte hvert år og var en gavesjekk på 100 000 kroner.

Oppland fylke hadde et kunstnerstipend som ble delt ut fra 1990 og fram til sammenslåingen med Hedmark. Stipendene hadde som formål å støtte yrkesaktive kunstnere som var bosatt i eller på annen måte hadde tilknytning til Oppland fylke. Stipendene skulle medvirke til stimulering og videreutvikling av mottakerens virksomhet. Stipendiene ble delt ut til seks eller flere personer hvert år slik det framgår av vedlegg 4.

Innlandet fylke trenger en fylkeskulturpris for å støtte opp under det rike kulturlivet i Innlandet. Opprettelsen av en fylkeskulturpris vil også være i tråd med den vedtatte Innlandsstrategien som bl annet sier: «Kultur er identitet og røtter for innbyggerne i Innlandet. Den er kilden til å bli kjent med oss selv og hverandre, og er lim mellom mennesker. Kultur gjør livene våre rikere og gjør fylket mer attraktivt. Kunsten har sin klare egenverdi. For mange er den i tillegg en arbeidsplass og grunnlag for næringsutvikling.» sitat slutt. Det kan også tenkes at fylkeskulturprisen kan medvirke til å bygge en felles identitet for oss som bor i Innlandet, selv om de fleste av oss nok føler sterkest tilknytning til vår egen kommune og i mindre grad er knyttet til fylket vårt.

Det må utarbeides vedtekter for en slik kulturpris og videre bør både innretning og avgrensning drøftes, – for eksempel om det utvidede kulturbegrepet fra 1970-tallet skal legges til grunn som betyr at idrettsutøvere også kan få prisen eller om denne fylkeskulturprisen skal forbeholdes kulturelle uttrykk og aktiviteter slik definisjonen var før kulturbegrepet ble utvidet. Det er naturlig at Hovedutvalget for kultur får saken til behandling før saken ferdigbehandles i fylkestinget. Det er videre nærliggende å foreslå at fylkesutvalget bør utgjøre juryen slik det praktiseres i andre fylker med formannskapsmodell.