Målrettet kamp mot fattigdom og sosiale forskjeller

TEMA:

Målrettet kamp mot fattigdom og sosiale forskjeller

Midt-Telemark Venstre jobber for å redusere sosiale forskjeller

Det har dessverre blitt flere og flere fattige barn i Norge. Så mye som en tredjedel av barn med ikke-vestlig bakgrunn lever under fattigdomsgrensen. Dette påvirker barnas helse, utdanningsmuligheter og sosiale liv.

Venstres førsteprioritet i sosialpolitikken er å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier. Vi mener forsvarlige boforhold, en trygg barnehage, en god skole, tilrettelegging for arbeid til foreldrene, gode helsetjenester og inkludering i fritidsaktiviteter er viktig for å bekjempe fattigdom.

Venstre vil

  • innføre gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier
  • styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten
  • satse på skolen, lærerne og sikre tilpasset opplæring
  • tilrettelegge for at flere kommer ut i jobb
  • innføre en nasjonal minstenorm for sosialhjelpsmottakere og sørge for at barnetrygden kommer i tillegg til sosialhjelp
  • stimulere kommunene til å tilby flere boliger som er tilpasset ulike behov
  • lage en ordning for hjemkjøp av kommunal bolig
  • trappe opp tilskuddene til frivillige organisasjoner som tilbyr aktiviteter for lavinntektsfamilier