Midt-Telemark Venstre – vi spiller på lag for vår felles fremtid

Fruktblomstring i Midt-Telemark

Program 2023-2027

Kva vil ei stemme til Midt-Telemark Venstre bety for deg?

Å stemme på eit parti handlar både om å stemme på verdiar og konkrete saker. I dette programmet fortel vi kva du kan vente deg av oss om du gir di stemme til Venstre. Me vil fyrst og fremst si litt om kva for verdiar me legg til grunn for politikken vår – kva vil Midt-Telemark Venstre?

Tillit – vi er saman om samfunnsoppdraget

Ei stemme til Venstre i Midt-Telemark er ei stemme til lokalpolitikarar som saman med innbyggarane og administrasjonen vil jobbe for gode løysingar for lokalsamfunnet. Me vil jobbe etter visjonen til kommunen om at me skapar framtida saman, og for å skape gode og sterke fellesskap.

Medverknad og lokaldemokrati

Ei stemme til Venstre er ei stemme til lokalpolitikarar som vil fremme økt medverknad og demokratiske prosessar, både i saker som er oppe til behandling, og for å sette aktuelle tema på den politiske agendaen.

Beste løysing er viktigare enn å ha rett

Ei stemme til Venstre er ei stemme til lokalpolitikarar som lovar å stemme på det forslaget vi meiner er best – også når løysinga kjem frå eit anna parti

Gi en stemme til Midt-Telemark Venstre – fordi vi trenger å spille på lag!

Berekraftig og grøn framtid

Fornybar energiproduksjon og energieffektivisering

Friluftslivskommunen

Nærings- og jordbrukskommunen

Variert arbeidsliv

Fellesskap og deltaking – frivillig arbeid

Barnas kommune

Aldersvennleg kommune

Kommunen vår ♥

God styring og heilskapleg planlegging

Sunn og god økonomi