Uttalelse: Dugnad mot selvmord

Mange med psykiske lidelser får ikke hjelpen de trenger., Foto: iStock

Foreslått av styret basert på forslag fra Håkon Rian Ueland. Vedtatt i Hovedstyret 06.05.21.

Oslo Venstre ønsker at en rekke strakstiltak settes inn i en nasjonal dugnad mot selvmord. Tiltakene for å begrense smittespredning har ført til at flere sliter psykisk. Når samfunnet åpner opp igjen bør nettopp psykisk helse være en klar prioritering.

Selvmordstallene i Norge har lenge vært høye, og under pandemien så vi spesielt et økning i selvmord blant unge. 650 mennesker tok livet sitt i 2020, ikke langt fra toppen vi så i 2018, og med en økning på 34 prosent i aldersgruppen 25-29 år.

Koronapandemien har forverret situasjonen. Familievolden har økt. Barn og unge som har det vanskelig hjemme har fått det vanskeligere når skoler og fritidstilbud er stengt. Operasjoner og undersøkelser har blitt utsatt. NAV og namsfogden har sett en stor økning i henvendelser fra næringsdrivende som er i ferd med å gå konkurs. Idretts- og kulturlivet har måttet begrense aktiviteten kraftig, og situasjonen for uavhengige artister er prekær.

I situasjonen vi står overfor i dag trengs spesifikke tiltak som hjelper, i tillegg til den langsikte satsningen på psykisk helse. Fra før av har regjeringen innført en nullvisjon for selvmord, og en handlingsplan med seks mål. Blant disse er å bygge kunnskap over tid, og å skape systematikk og helhet i det selvmordforebyggende arbeidet.

Oslo Venstre vil:

  • Gjennomføre tiltakene i Regjeringens handlingsplan mot selvmord.
  • Finansiere opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse og opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn.
  • Bygge ut både forebyggende og behandlende tilbud til ungdom og studenter.
  • Etablere programmet Youth Aware of Mental Health i Norge, først som en prøveordning og på sikt som et tilbud til alle elever på ungdomstrinnet.
  • Etablere egne innsatsgrupper i skolehelsetjenesten som følger opp familier der foresattes forutsetninger gjør at barna er ekstra utsatt.
  • Øke kapasiteten hos namsmannen og midlertidig lempe på kravene for, og konsekvensene av gjeldsordning under gjeldsordningsloven.
  • At Oslo kommune i en 2-årsperiode øker bevillingene til lavterskeltiltak for psykisk helse for å møte utfordringene som pandemien har ført til. En stor andel av midlene bør gå til frivillige organisasjoner. Samtidig må det opprettes en koordinerende instans, “en dør inn”, for å gjøre det lettere å navigere i de ulike tilbudene.

For å bøte på de akutte tilleggsutfordringene som følge av koronapandemien vil venstre også gjennomføre en rekke av de foreslåtte tiltakene foreslått av Kjøs-utvalget, blant annet gjennom mer penger til lavterskeltilbud som blir presentert i revidert nasjonalbudsjett i mai.