1.1.3) Vi trenger å utvikle mer fornybar energi

Vi vil at Norge skal produsere og utvikle mer fornybar energi og grønn teknologi. Det kutter utslipp og skaper nye grønne arbeidsplasser.

Vi vil bedre rammevilkårene for vannkraftverk. Norge har fremdeles ubrukt vannkraftpotensial og vi vil at det skal bli lønnsomt å oppgradere eksisterende kraftstasjoner uten store naturinngrep. Vi vil ikke åpne for utbygging i varig vernede vassdrag.

Energieffektivisering er et viktig klima- og miljøtiltak. Vi vil forsterke innsatsen og gjennomføre energiøkonomiserende (ENØK)-tiltak tilsvarende 10 TWh innen 2030.

Vi vil tilpasse det norske regelverket for fornybar energi, slik at det blir enklere å bli plusskunde og selge overskudd av egenprodusert energi til andre brukere. Husholdningene er viktige bidragsytere til redusert strømforbruk og økt strømproduksjon, f.eks. med solceller. Vi vil oppmuntre til dette gjennom prising av strøm og tilskudd til omlegging.

Vindkraft har sine pro og con, vannkraft også

Solenergi er viktig for lokal energiforsyning og en sentral fornybar energikilde i verden. Vi vil fortsette arbeidet for å utvikle bølgekraft og tidevannskraft. Bioenergi vil fortsatt spille en avgjørende rolle i overgangen til fornybarsamfunnet, blant annet i fjernvarmeverk, på gårdsbruk og i private boliger.

Vindkraft er en viktig fornybar energikilde der Norge har særlig gode ressurser på land og til havs. Havvind gir store muligheter som vi vil satse videre på, men det er behov for offentlige midler i startfasen. Vindkraft kan også ha negative konsekvenser og må ikke komme i konflikt med viktige naturverdier. Utbyggingen må ta hensyn til natur, fiske, dyreliv og behovene til lokalbefolkningen, som må kompenseres. Vi ønsker at vindkraft skal skattlegges slik at kommunene får sin del av inntekten vindkraften genererer. På land må det være en plan for tilbakeføring av områdene til natur. Utbyggingen må ta hensyn til samiske interesser og lokaldemokratiet.

Vi vil sikre gjenbruk av varme ved økt grad av energifleksible løsninger i større bygg, og stille krav til bruk av spillvarme fra industri, avfallsforbrenning og datasentre.

Krafthandel på tvers av landegrenser gjør det mulig å øke bruken av fornybar energi, samtidig som det sikrer fleksibilitet og forsyningssikkerhet i energimarkedet. Vi vil bygge flere kraftkabler slik at vi kan utveksle mer fornybar strøm mellom Norge og Europa, fordi det er et lønnsomt klimatiltak. Vi vil også sikre tilstrekkelig nettkapasitet i hele Norge.

<- Forrige/neste avsnitt ->

–> Neste kapittel