1.3.1) Venstre vil satse på grønne transportløsninger for innbyggernes behov

Byene vokser, og det gjør også behovet for bedre grønne transportløsninger. Vi vil satse på grønne løsninger der innbyggernes behov kommer først.

Vi vil gjøre det billigere å velge kollektivtransport. Det klimavennlige alternativet skal alltid være det beste, enkleste, raskeste og rimeligste. For barn, unge og studenter er kollektivtransport viktig for frihet i egen hverdag. Derfor vil vi innføre et nasjonalt ungdomskort som gjør det enklere å reise kollektivt. Vi ønsker også gode familierabatter på buss og tog, slik at flere familier kan velge vekk bilen.

Vi vil videreføre de eksisterende byvekstavtalene og åpne for nye, uten at de nye skal gå på bekostning av finansieringen av de avtalene som er inngått. Dette er avtaler mellom staten, fylkeskommunen og kommunen, som finansierer mer grønn bytransport og reduserer utslipp.

Vi vil at staten som hovedregel skal ta halvparten av regningen for større kollektivutbygginger, og ta inntil to tredjedeler når utbyggingen er del av en byvekstavtale.

Innen 2025 vil vi at all kollektivtransport skal være fossilfri. Vi er godt på vei mot utslippsfri kollektivtransport, og flere alternativer drives allerede med fornybar energi.

Å gå, sykle eller ta kollektivtransport gir reisefrihet uten privatbil. Vi vil sikre raskere utbygging av gang- og sykkelveier og innføre nasjonale retningslinjer som oppmuntrer til å sette av areal for disse.

Vi vil prioritere utbygging av jernbane, kollektivtransport og gang- og sykkelveier. Når det gjelder utbygging av motorvei, vil vi prioritere de prosjektene som har et stort forbedringspotensial for miljø, bymiljø og trafikksikkerhet.

Vi vil gi storbyene frihet til å velge om de vil overta ansvaret for den lokale kollektivtransporten, slik at de kan tilby innbyggerne sømløse reiseopplevelser.

Vi mener bompenger er et viktig virkemiddel for å redusere trafikk og finansiere bedre kollektivtilbud i byområdene våre. Samtidig rammer dagens bompengesystem urettferdig på grunn av sin manglende fleksibilitet. Vi vil innføre satellittbasert veiprising, gitt at personvernet ivaretas. Et moderne veiprisingssystem kan bidra til fortsatt høy legitimitet for brukerbetaling på vei.

Vi støtter tiltak som begrenser bilbruk og skaffer inntekter til et bedre kollektivtilbud. Biltrafikken kan ikke vokse i byene fordi det gir for mye støy, støv og tar for mye plass. Hva som er de største utfordringene varierer fra by til by. Derfor er det fornuftig at byene i større grad selv kan bestemme i spørsmål om kollektivfelt, etablering av bilfrie områder, nullutslippssoner og miljøgater.