Venstre sikrer en ren og tilgjengelig Oslofjord.

Miljøet i Oslofjorden er truet. Torskebestanden er på eit historisk lavt nivå. Ærfugl dør. Tareskogen og ålegrassengene blir mindre. Miljøgifter gjør at vi ikke bør spise fisk og skalldyr fra deler av fjorden. Marin forsøpling og mikroplast er et alvorlig miljøproblem. Samtidig forsterker klimaendringene den negative utviklingen.

Venstre har jobbet for en ren Oslofjord i mange år. I vår la klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn frem en plan som skal sikre dyrelivet, bedre miljøtilstanden og legge til rette for et mer aktivt friluftsliv på fjorden.

Planen vil øke fiskebestanden, gi bedre vekstvilkår for dyr og planter som lever der, og stoppe forurensning. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sier planen er viktig for å gjøre Oslofjorden sunn og livskraftig:

– Oslofjordens muligheter for miljø og friluftsliv er av nasjonal interesse. Det er en fjord med et rikt biologisk mangfold, blant de høyeste i landet, og med mange viktige kulturminner. Det er ikke ett tiltak alene som vil redde Oslofjorden, men vi må se sammenheng og helheten i tiltak og virkemiddelbruk, sier Rotevatn.

Planen er viktig for å gjøre Oslofjorden sunn og livskraftig

TILTAK FOR EN REN OSLOFJORD:

  • Bedre allmennhetens tilgang til strandsonen
  • Redusere utslipp fra avløp og avrenning fra landbruket
  • Bedre forholdene for torsk og ærfugl
  • Etablere minst ett fredet område for hummer i hver kommune
  • Kutte plastforurensing og hindre miljøgifter i fisk og skalldyr
  • Legge til rette for elektriske fritidsbåter
  • Rydde opp forurenset sjøbunn

Ola Elvestuen og Solveig Schytz er blant de som har jobbet for å få på plass planen.

Oslofjorden er en oase for aktivitet, og tilbyr gode og lett tilgjengelige steder for fiske, bading og turer.

– Friluftslivet i og rundt fjorden har vært under press. Befolkningsvekst og press på arealbruk i strandsonen gir mindre rom for aktiviteter som spaserturer, bading og fiske. Venstre vil gi frihet og muligheter til alle. Derfor er tilgjengelighet og mulighet for å drive med fysisk aktivitet i og rundt Oslofjorden viktig. Å legge til rette for friluftsliv ved og på fjorden er viktig også for at nye generasjoner skal bli kjent med og forstå verdien av fjorden, sier Schytz.

Vi vil gjøre Oslofjorden tilgjengelig for allmennheten.

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen plukker søppel i strandkanten Venstre fikk gjennomslag for oppfølging av EUs vannforskrift og bedre forvaltning i budsjettavtalen i 2016. EUs vannforskrift sier at det biologiske mangfoldet skal gjenopprettes slik det en gang var.

– Oslofjorden er den fjorden i Norge med det største biologiske mangfoldet. I tillegg bor rundt 40 prosent av Norges befolkning under 45 minutter kjøring unna fjorden, så denne planen er gode nyheter for både planter, dyr og mennesker, sier Elvestuen.