Flertall for ny svømmehall

foto: pexels.com

Etter initiativ fra Færder Venstre ble det i hovedutvalg for oppvekst flertall for å fortsette arbeidet med å få på plass en ny interkommunal svømmehall.

Det har i lengre tid vært jobbet med å få på plass en felles interkommunal svømmehall for Færder og Tønsberg. Disse planene møtte i vinter en foreløpig stopp, i forbindelse med økonomiplanene. Etter innstilling fra kommunedirektørene så det nå ut til at planene skulle skrinlegges, og dagens svømmehall fra 1968 skulle driftes og vedlikeholdes i 15 til 30 nye år.
Dette ville på ingen måte løse utfordringene som idag er med kapasitet. Det ville dessuten uløste et stort behov for rehabilitering, som vil koste adskillige milioner, uten at fasilitetene ble gode nok til å tilfredstille dagens og fremtidens behov. Dagens anlegg er eksempelvis lite tilrettelagt for funksjonshemmede, samtidig som flere brukergrupper fremdeles vil stå uten tilbudet de etterspør. Dette dreier seg blant annet som lag, foreninger, svømmeopplæring og generell tilgjengelighet for publikumsbad.
Dette fikk vi nå stanset.
Se sakspapirene her

Tønsberg Svømmehall

Tønsberg Svømmehall

Etter initiativ fra Venstre ble det i steden vedtatt å jobbe videre med alternative modeller.

Vedtaket som et enstemmig hovedutvalg til slutt gikk inn for ble:

  1. Kommunedirektøren bes utrede mulighet for å bedre bade- og svømmekapasitet i regionen gjennom alternative konsepter. Utredningen skal bl.a. inneholde vurderinger av mulig offentlig privat samarbeid og legge frem alternativer på både sesongbasert og helårlig tilbud. Utredning med forslag til løsning bes fremmes for politisk behandling innen juni 2022
  2. Kommunedirektøren samarbeider med Tønsberg kommune om et forslag til interkommunalt samarbeid om videre drift av Tønsberg svømmehall fra og med 1. jan. 2022, og frem til nytt interkommunalt svømmeanlegg står klart.
  3. Utredninger og rammer for fremtidig samarbeid og forpliktelser baseres på inngått «Avtale utredningssamarbeid og intensjonsavtale nytt interkommunalt svømmeanlegg i Tønsberg» mellom Tønsberg og Færder kommuner, behandlet juni 2018

Saken er også omtalt i lokale media:

Færder Venstre vil åpne for de nye badeanlegg-planene på Kaldnes

Færder går videre med svømmehallplanene