Uttalelse: Infrastrukturkostnader må fordeles rettferdig

Foto: iStock

Overalt i Oslo ser vi en stadig fortetting i småhusområder. I den senere tid har det oppstått konflikter rundt krav om opparbeidelse av fortau. Utbygginger kan lede til at kommunen stiller krav om opparbeidelse av vei og fortau, fordi den økte trafikken fører til en større belastning på lokalveiene. Loven tillater at utgiftene fra dette blir fordelt på alle som bor i nærheten av veien, også de som ikke bygger ut sine eiendommer.

Det dukker stadig opp nye slike saker og mange fortviler over at de kan måtte ende opp med å betale flere hundre tusen kroner i såkalte refusjonskrav for veiopparbeidelse. I bydel Nordstrand har en slik sak endt opp med en dobling av prisen sammenliknet med Bymiljøetatens opprinnelige estimat. Beboerne frykter nå et refusjonskrav på nærmere en million kroner per eiendom.

Selv om det er rimelig at alle som nyter godt av en tryggere og mer trafikksikker vei er med å betale for den, er ikke nødvendigvis fordelingen av kostnadene rimelige. De siste årene har vi sett en økning i prisene på slike veiprosjekter, blant annet fordi veiutvidelser har blitt mer kompliserte.

Så høye kostnader gjør at politikere nå må revurdere hva som er en rimelig fordeling. Utbyggere som driver storstilt eplehagefortetting kan fordele kostnadene på kjøperne. De har i tillegg stor nytte av å selge eiendommer med gode vei- og fortausforbindelser.

For naboene kan en utbedring av veien både føre til tap av eiendom og en stor ekstrakostnad og det må vurderes om det er rettferdig at de skal måtte dekke store deler av kostnadene.

Oslo Venstre vil

  • Åpne for at kommunen kan ta en større andel av utgiftene til felles infrastruktur
  • Ha en mer rettferdig fordeling av kostnader på naboeiendommer
  • Endre Plan- og bygningsloven med tanke på hvilke kostnader som kan belastes naboer
  • At Oslo kommune skal vurdere om andre trafikksikringstiltak kan erstatte opparbeidelse av fortau