Gi Innlandet en sjanse – stem ja til å beholde det nye fylket!

Venstre

22. februar skal fylkestinget i Innlandet fatte vedtak om framtida for Innlandet.

Innbyggerne er bedt om å ta stilling til følgende: skal vi opprettholde Innlandet fylke eller dele opp dagens
fylke i to fylker?

Svaret bør være at vi beholder Innlandet fylke med følgende hovedbegrunnelse: Innlandet får til mer utvikling sammen enn hver for oss i Hedmark og Oppland.

Det gjelder for eksempel i møte med nasjonale myndigheter og kampen om statlige drifts- og investeringsmidler, i rollen som regional utviklingsaktør hvor vi sammen må finne svar på utfjordingene med fraflytting og forgubbing.

Det er dessuten grunn til å tro at fylkeskommunens tjenester er blitt eller vil bli bedre på grunn av større fagmiljøer. Det nye Innlandet fylke ble etablert for bare to år siden og trenger mer tid for å få utløst sitt potensiale, både på grunn av kort tid og på grunn av Covid 19 med nedstengning og redusert aktivitet.

I Innlandet har vi dessuten en rekke organisasjoner og virksomheter har som har tilpasset seg eller er sammenfallende med den nye regioninndelingen.

Det gjelder Sykehus Innlandet, Høgskolen i Innlandet, Statsforvalteren i Innlandet, NAV Innlandet, Teater Innlandet, NHO Innlandet, Musikk i Innlandet, Innlandet Idrettskrets, samt nrk Innlandet og flere.

Til slutt litt om økonomi: Kostnadene ved å dele opp Innlandet er beregnet til 90 millioner.

Nå har staten sagt at den vil ta regninga, men det er likevel bare en type penger,- nemlig fellesskapets midler som alternativt bør brukes til å bygge Innlandet eller gi bedre tjenester til våre innbyggere.

Godt valg!

Erik Ringnes, gruppeleder for Venstre Innlandet fylkesting

Leserinnlegget var publisert i Hamar Arbeiderblad, 10. januar.