Venstres innlegg om Innlandets fremtid i fylkestinget 23.2

Erik Ringnes, Foto: Svein Bjørtomt

Venstres innlegg i fylkestinget 23.2.22 i sak /21
evt oppløsning av Innlandet fylkeskommune

V/gruppeleder for Venstre i fylkestinget i Innlandet, Erik Ringnes:

“Venstre vil beholde Innlandet fylkeskommune og vil derfor stemme for
fylkeskommunedirektørens alternativ 1 i innstillingen.Venstre har vurdert det slik at summen av de mange høringsuttalensene som vil beholde Innlandet veier tyngre enn det knappe flertallet for å dele opp i folkeavstemminga.

Jeg vil likevel understreke at Venstre har stor forståelse for at andre partier og
representanter har gjort en annen avveining. Mye av begrunnelsen for å beholde Innlandet er presentert i saksutredningen, men for Venstre som tror på samarbeid framfor alenegang, så foreligger det en
hovedbegrunnelse i denne saken:
Nemlig at det er all grunn til å tro at vi får til mer utvikling sammen enn hver for oss
-f eks i møte med nasjonale myndigheter
-at vi sammen nå har skapt større og bedre fagmiljøer som har gitt, og vil gi oss flere og
bedre tjenester
-at vi sammen etter sammenslåingen har fått større evne til å fylle rollen som regional
utviklingsaktør
– Og det var nettopp noe av begrunnelsen for regionrefomen,- nemlig at fylkene
måtte bli større for å kunne påta seg større oppgaver

Den nye regjeringens initiativ for å reversere lovlig vedtatte strukturendringer
framstår for meg som en helt ny politisk praksis og har i dette tilfelle også utløst en debatt som kan true hele 3 nivå-modellen.

Flere kommuner har flagget at de vil søke seg bort fra dagens fylker og ingen vet foreløpig hvilke grenser de reverserte fylkene vil få til slutt. Venstre var en pådriver i regionreformen og hadde en sentral rolle i gjennomføringen av reformen, men jeg innrømmer at det ble tilført for få nye oppgaver. Mye fordi Venstre og KrF ble stående alene og fikk lite politisk drahjelp fra H og Frp som egentlig ikke vil ha fylkene og har lenge gjort det klart at de ønsker en to-nivå modell uten fylkene.

Nå har landet fått en ny regjering og Hurdalplattformen fastslår at regjeringen Støre heldigvis vil
videreføre tre direkte folkevalgte forvaltningsnivåer. Slik Venstre også har i vårt Stortingsvalgprogram for inneværende periode, men jeg fant dessverre ingen lovnad om nye oppgaver til fylkeskommunene i
Hurdalsplattformen bortsett fra det som kan ligge i oppfølgingen av Norman-utvalget og
Brandtzæg-utvalget.

Venstre har hele tida sett regionreformen som en demokratireform og ikke en
geografireform. Det betyr at staten må overføre en del av sine oppgaver til fylkene, men det er grunn til å tro at staten vegrer seg for å avgi makt og oppgaver. Og Venstre skulle ønske at det ble en kampsak på stortinget å sørge for flere oppgaver til fylkene, i tråd med Hagen-utvalget som i sin tid foreslo nye oppgaver i størrelsesorden 24 mrd.

Vi bør heller engasjere oss i det enn å kjempe for å gjeninnføre de gamle fylkene
som i noen grad heller ikke finnes i sin opprinnelige størrelse.

Venstre må imidlertid innrømme at det nye Innlandet fylke ikke har svart til forventningene
Nedstengningen og pandemien gjør det imidlertid vanskelig å vite hva som skyldes covid-19
og hva som gjør at det nye fylkestinget framstår som litt avventende og administrasjonsstyrt
til tross for mange partier i alle regnbuens farger.

Det vil sikkert være ulike syn på hvordan det nye fylket fungerer politisk, men for meg som ikke sitter i fylkesutvalget, og det er de fleste av oss, er mitt inntrykk er at vi ikke har klart å skape en politisk arena hvor det skjer spennende politiske initiativ og meningsbrytninger i det nye fylket. Men løsningen er etter mitt syn ikke å dele opp fylket igjen, men å beholde det nye fylket, kanskje innføre parlamentarisme og uansett reise en debatt om hvordan vi kan vitalisere det politiske arbeidet i det nye Innlandet.”