Frihet i skolen – uttalelse fra fylkesårsmøtet

I perioden fra 2014 til 2020 var det ifølge SSB i overkant av 1 av 5 elever som ikke fullførte videregående opplæring, og forskning viser at disse elevene har høyere risiko for arbeidsledighet, uførepensjonering og lavere inntekt enn de som fullfører videregående skole.

Den norske skolepolitikken er sterkt preget av en tanke om at alle elever skal gjennom den samme opplæringen, med det samme innholdet og den samme kvaliteten. Vi vet at frafall henger tett sammen med motivasjon og mestring i skolen, og i dag er ikke skolen flink nok på å tilpasse seg hver enkelt elev.

Skolens oppgave er økt læring, bedre trivsel og helse for alle for alle elever, slik at skolen kan bidra til å utjevne sosiale ulikheter. For å få til dette ønsker Innlandet Venstre å være med og bidra til at alle elever skal føle økt motivasjon og mestring i skolen. Derfor mener Venstre at skolen skal være bygget på fleksible systemer, hvor skolen, lærerne og elever sammen kan legge opp til en opplæring til elevens beste. Både ved å sikre skolene større metodefrihet, og ved å gi elever større kontroll over egen timeplan.

Innlandet Venstre vil:

  • Gjennomføre forsøksordning med ny fag- og timestrukturen i videregående opplæring, med mål om å redusere antall fellesfag og gi elever mer valgfrihet i utformingen av egen timeplan.
  • Åpne for modulstrukturering av fag i den videregående opplæringen ved skoler i Innlandet.
  • Støtte skoler som ønsker å prøve ut nye programfag. · Jobber for å gi lærere og rektorer i Innlandet større metodefrihet i skolene.
  • Utvide tilbudet med forsert løp og talentsatsinger, og gjennomføre forsøksordninger blant skoler i Innlandet.
  • Styrke elevers rett til tilpasset opplæring. · Innføre fritt skolevalg i Innlandet.
  • Gjennomføre en satsing på økt internasjonalisering og utveksling blant elever i Innlandet.
  • Fjerne fraværsgrensa og ikke tillate innføring av lokale fraværsregler.