Mennesker med psykiske lidelser får for dårlig hjelp – uttalelse fra fylkesårsmøtet

Halvparten av befolkningen vil få psykiske plager i løpet av livet. En av fem vil bli rammet av depresjon og en av fire av angstlidelser. Dette har forsterket seg gjennom pandemien, ikke minst for barn og unge. Likevel har det psykiske helsevernet store hull og gir ikke folk den hjelpen de trenger.

Psykiske lidelser gir stor ufrihet i mange menneskers liv. Mange blir isolert og lever liv med store begrensninger. Derfor ønsker vi en storsatsning på psykisk helse som likestiller psykisk og somatisk helse.

Stortinget vedtok i 2014 at den relative veksten i helsetjenester knyttet til rus og psykiatri skulle være større enn i somatikken. I en undersøkelse gjort av riksrevisjonen kommer det frem at dette ikke har blitt innfridd. Innlandet Venstre vil sørge for å snu dette og prioritere psykisk helse i budsjettene.

Brekker du beinet får du hjelp på dagen, men sliter du psykisk må du vente lenge for å få hjelp. Det må ansettes og utdannes flere psykologer og folk med psykiatrisk fagkompetanse for å bygge opp kapasiteten i det psykiske helsevernet.

Pakkeforløpet for psykisk helse kan fungere godt for å korte ned ventetiden og sikre lik kvalitet i hele landet. Et pakkeforløp for psykisk helse må tilpasses hver enkelt, og pasientene må sikres god medvirkning og fleksibilitet for å velge den behandlingsformen som passer hver enkelt best.

Det psykiske helsevesenet har store hull. Det finnes en rekke former for psykiske lidelser der helsevesenet vårt ikke har et tilstrekkelig tilbud eller der ventetiden kan ta opp mot flere år.

Mangel på spesialisert kompetanse er et stort problem i det psykiske helsevernet. Dette er spesielt et stort problem for de med komplekse psykiske lidelser. Vi må sørge for at vi rekrutterer og beholder spesialisert kompetanse for å sikre sterke fagmiljøer med mangfoldig og nødvendig kompetanse. Helseforetakene melder at 85% av sykehusene har utfordringer med å rekruttere psykiatere.

Helseforetakene og kompetansemiljøene må samarbeide og sørge for at det psykiske helsevernet som helhet gir et tilbud av høy kvalitet med spesialisert kompetanse som gir folk den hjelpen de trenger. Derfor er det viktig at vi utdanner et mangfold av nødvendig spesialisert kompetanse, og sørger for sterke fagmiljøer med en bredde av spesialisert kompetanse. En større andel av pengene som går til forskning og utvikling må gå til forskning og innovasjon innenfor psykisk helse. Det er viktig for å styrke kvaliteten i psykiske helsevern.

For å redusere skadeomfanget, er det viktig å jobbe forebyggende og sikre lavterskeltilbud. Alle kommuner skal ha et enkelt lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp for alle innbyggere uten noen krav og kort ventetid. Ensomhet er et folkehelseproblem som kan føre til alvorlige plager. Innlandet Venstre ønsker å styrke frivilligheten for å tilby alle en plass i sitt lokalsamfunn og på sitt studiested. Det er avgjørende for fremtiden å motvirke økningen i antall unge uføre. Innlandet Venstre ønsker skolepsykologer og helsesykepleiere på skolen hver eneste dag.

Kommunene er i begrenset grad forberedt til å ta imot pasienter som utskrives fra helseforetakene for videre behandling lokalt. Kommunehelsetjenesten må få ressurser til å øke sin kapasitet og kompetanse i arbeidet med psykisk helse.

Over mange år har det skjedd en stor nedbygging av antall sengeplasser i psykisk helsevern. Vi mener at kapasiteten nå må bygges noe opp igjen. De aller sykeste får nå ikke god nok hjelp.

Psykisk helse har vært underprioritert for lenge. Innlandet Venstre vil styrke og gjennomføre en storsatsning for psykisk helse som skal gi folk den hjelpen de trenger og fortjener.