Uttalelse: Bedre fødsel- og barselomsorg

Foto: CC, Lucas Torresi

Viken Venstre mener norsk fødselsomsorg bør være den beste i verden.

Uttalelse vedtatt av Viken Venstres årsmøte 20. mars 2022

I dag står vi overfor en situasjon med mangel på jordmødre og sykepleiere, og mange opplever at fødetilbudet er for langt unna og det er for lite mangfold i tilbudet av fødselstilrettelegging.

For å sikre fødende best mulige forhold og sørge for at Norge er et foregangsland mener Viken Venstre at:

 • Kvinner som føder skal ha mulighet til å ha partner til stede under fødsel.
 • Kvinner skal ikke risikere å sendes hjem fra sykehuset alene med sin nyfødte. Fedre, medmødre eller annen omsorgsperson mor velger ved aleneforelderskap skal ha rett til 2 ukers betalt permisjon umiddelbart etter fødsel eller utskriving fra sykehus.
 • Barselkvinner bør få tilbud om å være på barselavdelingen til ammingen er godt i gang.
 • 6-ukers kontrollen av mor må bedres, og kvinner gis mer kunnskap om hva kontrollen sier og ikke om deres helse.
 • Helsestasjonenes kompetanse på å fange opp og følge opp barseldepresjon må styrkes
 • Helsestasjonene må styrkes tverrfaglig slik at bl.a. barseldepresjoner fanges opp tidlig.
 • Alle kvinner bør få tilbud om fysioterapi etter fødsel.
 • Det må utdannes flere jordmødre og sykepleiere, f.eks. ved å etablere styrkingsmidler med stipend og støtteordninger etter modell av opptrapping av psykisk helse og rus, og det må settes inn tiltak for å sikre at færre jordmødre slutter i jobben. Det må utredes andre måter å utdanne jordmødre på i møte med sykepleiermangelen.
 • Det bør i større grad legges til rette for jordmordstyrte fødetilbud, hjemmefødsler og annen faglig fundert alternativ fødselsomsorg både fra offentlige og private tilbydere for kvinner som ønsker det, der det er medisinsk forsvarlig.
 • Det må legges til rette for sykehushotell/barselhotell for de som har lang reisevei til føde- og barselavdeling.
 • Det bør forskes systematisk på norske kvinners opplevelser av fødselssituasjonen, herunder reiseveien til fødestedet.
 • Det må settes av midler til forskning på tiltak for fysisk forberedelse til fødsel og hva som bedrer tilheling og gjenoppbygging av mors muskulære styrke i barselperioden.