Uttalelse: Et anstendig livsopphold

Foto: Flickr, CC, Johan Bichel Lindegaard

Arbeidslinja har vært rådende i norsk politikk i en mannsalder, og det heter seg at det alltid skal lønne seg å jobbe framfor å være stønadsmottaker. I dag opplever uføre med restarbeidsevne ofte en helt annen virkelighet. Disse borgerne møter hindre og begrensninger i form av avkorting av ytelsene når inntekten overstiger 0,4 G, som pt. utgjør kr. 42.560,- brutto. Inntekten er ikke pensjonsgivende før den overstiger 1 G. Det er uklart om regjeringens planlagte «pensjon fra første krone» vil gjelde for denne gruppen.

Uttalelse vedtatt av Viken Venstres årsmøte 20. mars 2022

Inntekt utover 0,4 G medfører avkortning av trygd med omtrent halvparten av hver tjente krone. I tillegg skattlegges restinntekten. Dette resulterer i at det for mange ikke lønner seg å bruke restarbeidsevnen til inntektsgivende arbeid – et tap både for den enkelte og samfunnet.

Statens ytelse til en ufør utgjør i regelen 66% av tidligere inntekt. Vi har allerede vist at den trygdedes mulighet til å øke sin inntekt utover dette er forsvinnende liten. Når den trygdede så går over til alderspensjon, blir ytelsen ytterligere redusert. Avhengig av fødselsår er det ulike beregningsmodeller, men uansett faller den disponible inntekten ofte til under EUs fattigdomsgrense, som pr 2021 var satt til kr 247 000,-. Konsekvensene blir store. Ofte bortfaller muligheten til å beholde boligen, bilen, det sosiale livet og andre goder som er ervervet gjennom yrkeskarrieren før uførheten rammet. Enslige rammes uforholdsmessig hardt i denne situasjonen.

Viken Venstre vil:

  • Ha full pensjonsopptjening fra første krone også for borgere med ytelser som uføre.
  • Utnytte uføres restarbeidsevne bedre gjennom en heving – i første omgang til 1 G – av innslagspunktet for avkorting av ytelser ved innteksgivende arbeid.