Programkomitéen for Akershus valgkrets er i gang

Solveig Schytz er leder for programkomitéen, Akershus valgkrets, Foto: Johan Malvik

Programkomitéene for Buskerud, Østfold og Akershus er i gang og ønsker bred involvering fra organisasjonen i dette arbeidet. Første frist for innspill er 1. juni.

Innspill til valgprogram i Akershus valgkrets

Medlemmer i programkomitéen for Akershus valgkrets:

Solveig Schytz (leder). E-post: [email protected], mob: 41626822

Lars Peder Nordbakken
Hulda Tronstad
Christina Apuzzo, Venstrekvinnelaget
Representant fra Unge Venstre

Framdriftsplan:

  • Ny frist, 12. juni: Frist for innspill til valgprogrammet
  • 1. september: Førsteutkastet sendes ut på høring i organisasjonen.
  • 15. oktober: Frist for høringsinnspill
  • 1. desember: Programkomitéen legger fram sitt endelige forslag.Programforslaget sendes til alle medlemmer og til lokallagene for behandling på lokallagsårsmøtene
  • Årsmøte i Viken/Akershus, Buskerud, Østfold 2023: Sluttbehandling av valgprogram.

Innspill til valgprogram i Akershus valgkrets

Mandat:

Komiteene skal lage utkast til program for valgkretsen de bor i. Komiteene har sine virketider frem til program er vedtatt.

Programkomitéenes hovedoppgave er å legge fram forslag til fylkestingsprogram for hvert av valgdistriktene, Akershus, Østfold og Buskerud. Programkomitéenes endelige forslag sluttbehandles på fylkesårsmøtet/de respektive fylkesårsmøtene i 2023.

Programkomitéene skal sikre bred involvering fra organisasjonen(e), og legge til rette for at medlemmene kan komme med innspill og være med på politikkutformingen i en tidlig fase.

De tre komitelederne oppfordres til å samarbeide tett om regionale saker, slik at man ivaretar de perspektivene som forsvinner gjennom oppløsningen av viken fylke.